ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގަ ފްލައިޓެއް އުދުއްސައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ފްލައިޓެއް މިއަދު އުދުއްސައިފިއެވެ. ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުކުރި 72 ސީޓްހުރި ސްޕައިސް ޖެޓްގެ ފްލައިޓް މިއަދު ދަތުރުުކޮށްފައިވަނީ ދެހަރާދޫނުން ދިއްލީއަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ ޖެޓް ފިޔުލްގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ޖެހުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ހައްލުތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި ބަޔޯފިޔުލް އުފައްދަނީ އުކާލަންޖެހޭ ތަރުކާރީ އާއި ކުނި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް