ޢަލީ ޙަސަން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އައްސޭރި/ ށ.މިލަންދޫ , ޢަލީ ޙަސަން (59 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އައިޝަތު އަލީ