ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ, ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ, މިއަދުންފެށިގެން 3 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑާއި ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެދެމެވެ.

02 އޯގަސްޓް 2017 މ.

މުހައްމަދު ޝުކުރީ ހުސައިން
7995993

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު