ވެޖްމާރޓް (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

ވެޖްމާރޓް (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ވެޖްމާރޓް
ހ.ރަންފަރުގެ
މާލެ

ފޯން: 3316570

މިފިހާރައިގެ ވަޒީފާތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުއައްޒަފުން ބޭނުމެވެ.

1 ސޭލްސް މަން / ގާރލް މުސާރަ: 3000.00
2‍ ކޭޝިއަރ މުސާރަ: 3000.00
3 ލޭބަރ / ކްލީނަރ މުސާރަ: 2500.00

އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 އޯގަސްޓް 2017 ގެ ކުރިން އައިޑީ ކޮޕީ, ސީވީ އާއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01.08.2017

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މޫސާ ވަހީދު