އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހާދަ ބިރުވެރިއޭ!: ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެނަކާ ހުރިހާ ވަގުތުތައް މިޔުޒިކަށް ހޭދަކުރި އަންހެނަކު މަރުވުމުން ވީގޮތުގެ ވާހަކަ

ހާދަ ބިރުވެރިއޭ!: ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެނަކާ ހުރިހާ ވަގުތުތައް މިޔުޒިކަށް ހޭދަކުރި އަންހެނަކު މަރުވުމުން ވީގޮތުގެ ވާހަކަ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

- ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެން މީހާ:

6 ފިރިހެން ދަރިންގެ މަންމަ މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ. ކޮނެފައިވާ ވަޅު ކައިރިއަށް ވަޅުލަން ގެންދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެތައް ބައަކު ހަށިގަނޑުގައި ހިފައިގެންވެސް ވަޅަށް ތިރިކުރަން ހަށިގަނޑު އުފުލި އަށިގަނޑުން އުފުލައިލެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް މެއެވެ.

އިމާމަކަށް ހުރި ޝައިޚަށް ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިވެފައި ނެތް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ. އެންމެފަހުން ގޮތެއް ފެނޭތޯ އިތުރު ޝައިޚަކަށް ގުޅިއެވެ.

ޝައިޚް ވެސް ވިދާޅަކީ ހައްލަކީ ކޮބައިކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޤަބުރު ކައިރީގައި ކީރިތި ޤްރްއާން ކިޔަމުން ގެންގޮސް ވަޅަށް ތިރިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚަށް ކީރިތި ޤްރްއާނުން ހިތުން ކިޔަވަން އެނގޭ ހުރިހާ އާޔަތްތަކެއް ކިޔަވަމުން ގެންދާތާ އެތައް އިރަކުން ޤަބުރު ހިއްލައިލެވޭގޮތް ވިއެވެ. އެތައް މަސައްކަތަކުން ގެންގޮސް ވަޅަށް ތިރިކުރަނިކޮށް އެއިރު ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި 3 ދަރިން ވަޅުގަނޑު ތެރެއަށް ވެއްޓުނެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތުވެސް ވަޅަށް ތިރިވާން ޤަބުރު ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. އެރި ބާރުގަނޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެތަނުން އެއް ދަރިއަކު މަންމަގެ މޫނު ބަލައިލަން ބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން ބަލައިލިއެވެ. އެއާއިއެކު ތެދުވީ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަމުންނެވެ. ބާރަށް ރޮމުންނެވެ. މަންމަގެ މޫނު އެކުގައިވަނީ ކަޅުވެފައެވެ.


- އަބަދު މިޔުޒިކްގައި ހޭދަކުރި އަންހެނާގެ ވާހަކަ:

އޭނާއަކީ ވަކިދުވަހެއް ވަކި ވަގުތެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް މިޔުޒިކު އަޑުއެހުމުގައި ހޭދަކުރި އަންހެނެކެވެ.

ޕާޓީއަކަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނަށަން ވައްތަރެއް ޖައްސައިލިތަނާ ވެއްޓުނީ މަރުވެގެންނެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ ބެލުންތަކަށްފަހު ހިނަވަން ގެންދެވުނެވެ.

ހިނަވަން ގެންދިއަތަނާ ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ އެއް އަތް އުނަގަނޑާއި ދިމާއަށް ގޮސް ހަރުލިތަނެވެ. ދެވަނައަތް މައްޗަށް އަރައި ކޮނޑާއި ދިމާއަށް ލެނބުނު ތަނެވެ. އެއްފައިގެ ފައިތިލަ ވެސް އޮރިއަކަށް ދަމައިގަތްތަނެވެ.

އެ ޙާލަތުން ދެ އަތާއި ފައިތިލަ ބަދަލުކުރެވޭތޯ ހޫނުފެނުން ބޮނޑިތާންކުރުމުގެ އިތުރުން މުޅި ހަށިގަނޑު ހޫނު ފެނަށް ލައިގެންވެސް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވުނެވެ. ވަޅުލަންޖެހުނީ އެ އޮތް ގޮތަށެވެ.

ހަޤީޤަތުގައި މިވީ ގޮތަކީ ނަށަން އޭނާ ޖެއްސި ވައްތަރަށް ދެއަތާއި ފައިތިލަ ބަދަލުވީ އެވެ. އެކަން ރަނގަޅު ނުކުރެވުނީއެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށްNash 2018-01-17 07:26:35

Huri hithaa maehge bodhu kama meehunah viss neynee kondhuvabu tho..mikahala ehchehin iburah libiganeba..insha allaah..

Kokko 2018-01-17 07:43:31

Allah is greater than everthing..vaguthu faaithu nuvanis amlu islaah kurumuge heyo thaufeeq <br /> dhehvaashi...ehmeha muslim ahunna uhuthunnah aameen...

Adam 2018-01-17 08:07:15

No referemce. Where n when did this happen? Sounds fake

alhamdhulillah 2018-01-17 10:51:47

dhivehi lavakiyun therin nah visneyne nama kihaa rangalhu.

2018-01-17 11:33:22

Kba vidiyoa nu ey feney

مريم 2018-01-17 11:48:10

سبحان الله . يا مقلبل القلوب ثبت قلبي علي دينك. امين

ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ 2018-01-17 11:49:00

ސުބުޙާނައްލާހި


އަބްދުއްލަތީފް