ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އިއުލާލް)

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އިއުލާލް)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ: 02/2018/NBA

ޢިއުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 21:00ގައި ޒުވާނުންގެ މަރްކަޒްގެ ސެމިނާރރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ތިރީގަވާހުސް މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 29 މާރޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ14:00ގެ ކުރިންމި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރ 3321411 އަދި 7778503 އާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އީމެއިލް (nbamaldives@gmail.com) ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

1 -ޓްރެޜަރާރ

1 -ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަންދޫބް

05 ރަޖަބް 1439
22 މާރޗް 2017


ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު