އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މޯލްޑިވިސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ އެމްޕްލޯއީމެންޓް އެޖެންސީސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

މޯލްޑިވިސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ އެމްޕްލޯއީމެންޓް އެޖެންސީސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 14 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

29 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9.30 ގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވުމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދާއި، އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤަވަޢިދު އިޞްލާޙު ކުރުމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތައް މިހާރު އެކުލެވޭ ގޮތެވެ: 

 

#

މަޤާމުތައް

ޢަދަދު

01

ރައީސް

01

02

ނާއިބު ރައީސް

02

03

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

01

04

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ( ޚަޒާންދާރު)

01

05

އެކްޓިވިޓީ އެގްޒެކެޓިވް

01

06

ކޯޑިނޭޓަރ

01

07

ބޯޑު މެންބަރުން

04

ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

11

 

މަތީގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ 22 އޭޕްރިލް 2021މ. ދުވަހުގެ ހަވީރު 6.00ގެ ކުރިން، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 25 އޭޕްރިލް 2021މ. ދުވަހުގެ ހަވީރު 6.00 އެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުން،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ ކޮންމެ އެޖެންސީއަކުންވެސް އެކަކަށެވެ. އެއީ ޙިއްސާދާރެއް ނުވަތަ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ވީމާ، މިޖަލްސާއަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް މެންބަރުންނަށް އަންގާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ފޯމްތައް ބަލައި ގަންނާނީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  members.maea@gmail.com އީމޭލުންނެވެ.

 

ތާރީޚް: 10 އޭޕްރިލް 2021

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު