އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައާ ޝައްވާލުމަހު ހިފާ ހަ ރޯދަ އެއް ދުވަހެއްގައި ހިފިދާނެތަ؟

ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައާ ޝައްވާލުމަހު ހިފާ ހަ ރޯދަ އެއް ދުވަހެއްގައި ހިފިދާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަމާން މަސް ނިމެނީއެވެ. ހަ ރޯދަހިފަން ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިފަދަ ސުވާލުތައް ހުންނާނެއެވެ. 

ރަމަޟާން މަހުން ޤަޟާކުރަން ޖެހިފައިވާ ރޯދަތަކެއްވާ އަންހެނަކު، އަދި ފިރިހެނަކުނަމަވެސް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފާއިރު ޤަޟާ ކުރުމާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ އަޖުރު ލިބުން އެދި އެކުއެކީ ނިޔަތް ގަނެ ރޯދަ ހިފިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޤަޟާކުރަން ޖެހިފައިވާ ރޯދަތައް ހިފުމަށްފަހު، ދެން ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފާނީ ހެއްޔެވެ؟

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބުން ބާޒު رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. 

"ޤަޟާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ރޯދައިން ފަށާށެވެ. ދެން އޭނާ އެދޭނަމަ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފާށެވެ. މި ހަ ރޯދައަކީ ސުންނަތެކެވެ. ފަހެ، އޭނާ ޤަޟާ ކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ޝައްވާލު މަހު ޤަޟާ ކުރުމަށްފަހު، ދެން ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފައިފިނަމަ ދަންނައެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ކަމެކެވެ.

ޝައްވާލު މަހު ހަ ރޯދައާއި (ރަމަޟާން މަހުގެ) ޤަޟާ ރޯދައާ އެކުއެކީ ނިޔަތްގަނެގެން (އެއްދުވަހެއްގައި) ހިފުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެފަދައިން ހިފައިފިނަމަ ހަ ރޯދައިގެ އަޖުރު ލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. ފަހެ، ހަ ރޯދަ ހިފުމަށް ޚާއްޞަ ނިޔަތެއް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އެރޯދަތައް ހިފުންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ." 

މަސަދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
55%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް