އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތްވަރުދޭން ވީޑިއޯ ހިމެނޭ ލިޔުން ޝެއާކޮށްލައްވާ!: ދުޢާކުރަން އެންމެ ފަހަރަކު އަތްހިއްލައިލުމުންވެސް ކޮރޯނާ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ!

ހިތްވަރުދޭން ވީޑިއޯ ހިމެނޭ ލިޔުން ޝެއާކޮށްލައްވާ!: ދުޢާކުރަން އެންމެ ފަހަރަކު އަތްހިއްލައިލުމުންވެސް ކޮރޯނާ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

އަހަރެމެންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ލިބުންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވުމުންނެވެ. ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްކުރެއްވެވުންވެސް ވަނީ ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ސަބަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދޭށެވެ. 

ދުޢާކުރަން އެންމެ ފަހަރަކު އަތް ހިއްލައިލުމުންވެސް ކޮރޯނާ ފުނޑުފުނޑުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ދުޢާކުރުން ގިނަކޮށް އަތްތައް އުފުލުން ގިނަކުރާށެވެ! ސަލާމަތްކަން ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ހިތްވަރު ލިބިގަންނަން ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އަދި ކުރުކުރު މިވީޑިއޯ ހިމެނޭ މިލިޔުން ގާތް އެންމެންނަށް ޝެއާކޮށްލައްވާށެވެ! 

ގުޅުން ހުރި ވީޑިއޯ:

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް