އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވާހަކަ: ވަފާތެރި މަވީމޭ ‍- 1 ވަނަބައި

ވާހަކަ: ވަފާތެރި މަވީމޭ ‍- 1 ވަނަބައި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 11 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ލިޔުނީ: ޝައިން

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ހަމްޒާއަށް ލޯހުޅުވާލެވުނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުންނެވެ. އޭނާއަށް ހީވީގޮތެކޭ ހިތައި ފުރޮޅިލަމުން އަނެއްކާވެސް ލޯމަރާލިއެވެ. އެހެނަސް މިފަހަރު ކުރިޔަށްވުރެ ބާރަށް އެއަޑުއިވުނެވެ. އޭނާ ހައިރާންކަމާއެކު ތެދުވެ އަޑުއަންނަ ދިމާބަލާލިއިރު، އޭނާގެ އަންހެނުން ޝާނީއޮތީ އެނދާ ތަންކޮޅެއްދުރުގައި އޮތް މުސައްލަމަތީ ސަޖިދައިގައެވެ. ޝާނީ ސަޖިދައިގައި އޮވެގެން ގިސްލާރޮމުން ދުޢާކުރަމުން ދިޔައިރު، އެއަޑުގައިވި ރިހުމުގެ ސަބަބުން ހަމްޒާގެ ހިތް ތޮރުފެމުންދިޔައެވެ. ޝާނީ އެފަދަ ޚުޝޫއަތްތެރިކަމާއެކު މޮޅިވެރިކަމާއެކު އާދޭސް ދަންނަވައި އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާއެކުރަނީ ކޮންކަމަކަށްބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ޝާނީ އެކުރާ ދުޢާއެއްގެ އަޑުއިވޭނޭނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އޭރުން އެހިތުގައިވާ ޝަކުވާއެއްވެސް އޭނާއަށް އެނގިދާނެތާއެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ބަދުނަސީބުކަމުން، އެކަންވެސް އެނގޭނެ ގޮތެއްނެތެވެ. ޝާނީ ސަޖިދައިން ތެދުވުމުން ހަމްޒާ ލޯމަރައި ނިދާކަމަށް ހަދައިގެން އޮތެވެ.

ޝާނީ ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ފޮށާފަތްޖަހާލުމަށްފަހު ފާޚާނާއަށްވަދެ މޫނުދޮވެލައިގެން އައިސް އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. ފަތިސްވުމާމެދު ވަގުތުކޮޅެއް އޮތުމުން އޭނާބޭނުންވީ ކުޑަކޮށް ނިދާލުމަށެވެ. ޝާނީއަށް ނިދުނީކަން ޔަޤީންވުމުން ހަމްޒާ ތެދުވެ ފާޚާނާއަށްވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން އޭނާވެސް ނަމާދުކުރަން ފެށިއެވެ. ސައިޖައިގައި އޮވެ ދުޢާދަންނަވަން އޭނާވެސް ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާގެ ހިތަށް ޚިޔާލުތައް ވެރިވިލެއް ގިނަކަމުން، ދުޢާކުރަން ފަށާނީ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އޭނާއަކީ ދަމްނަމާދުކޮށް ދުޢާކޮށްއުޅޭ މީހެއްނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންނުވަނީކީ ނޫނެވެ. އެހެނަސް ޝާނީހައި ތަޤުވާވެރިމީހަކަށް އޭނާނުވަނީއެވެ. އޭނާ އެގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު ލޯމަރައިގެން އޮއްވައި މާޒީގެ ބައެއް ސަފުހާތައް އޭނާގެ ހިތަށް ސިފަވާންފެށިއެވެ. އޭނާގެ ހަނދާނަށް މުޅީންވެސް އައީ އެކަމެއްގެ މަތީން އޭނާ ހަނދާންކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އެމާޒީގެ ހިތި ހަނދާންތައް ފުހެވި، ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ ދުޢާކުރެވުނެވެ.

ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ހަމްޒާ ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ބަދިގެޔަށްވަދެ ކޮފީއެއް ގިރާލައިގެން އޭނާ ނުކުތީ ސިޓިންރޫމުގެ ބެލްކަންޏަށެވެ. ޖައްވުގެ ފިނިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމާއެކު އޭނާ ހީކަރުވާގޮތްވިއެވެ. ދެލޯމަރާލަމުން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ އެފިނިކަމުންވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގައި ހުރެ ހުރެ ފިނިވެގެން ތުރު ތުރު އަޅަން ފެށިއިރުވެސް ހިތުގެ ދިލަހޫނު މަޑުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށްވަނެވެ. ކޮފީބުއި ޖޯޑު ދޮވެލުމަށްފަހު އެނބުރި ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އެނދުގައި ހިމޭންކަމާއެކު ނިދާފައި އޮތް ޝާނީ ފެނުމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ޝާނީގެ ގާތަށް ދެވުނެވެ. ޝާނީގެ މަގަތުގައި އިށީނދެ ފުންކޮށް އެމޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ނިދާބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގެ ތެރެއިންވެސް އެމޫނުގައިވި ހިތާމައިގެ އުދާސްކަން ރަނގަޅަށް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. އުމުރުން ދެބައިވެ ޒުވާންކަމަށް ފަނޑުކަމެއް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، އެމޫނުގެ ރީތިކަމަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއްނާދެއެވެ. ހަމްޒާއަށް މަޑުމަޑުން އަތްއުފުލާލެވުނީ ޝާނީގެ މޫނުގައި ބީހިލަން ހިތްއެދުމުންނެވެ. އެހެނަސް ޝާނީ ހޭލަފާނެކަމުގެ ބިރަށް އޭނާ އަތްތިރިކޮށްލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު އެގޮތަށް އިނުމަށްފަހު އޭނާ ގޮސް އެނދުގެ ބިތްދޮށުގައި އޮށޯވެ ލޯމަރާލިއެވެ. ހަމްޒާ އޮށޯވެ ހިމޭންވުމުން ޝާނީ ލޯހުޅުވާލިއެވެ. އޭނާއޮތީ ނިދާފައެއްނޫނެވެ. ހަމްޒާ ފާޚާނާއަށް ވަތްވަގުތު އޭނާއަށް ހޭލެވުނެވެ. އަދި ހަމްޒާ ނަމާދުކުރާ މަންޒަރުވެސް އޭނާއަށް ފެށުނެވެ. ހަމްޒާއަށް ނުނިދިގެން އުޅެނީ ކީއްވެބާއޭ ޝާނީގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

ދެމީހުން އެއް އެނދުގެ ދެފަރާތުގައި ހޭލާތިބި ނަމަވެސް، އެކަކަށްވެސް އަނެކަކުގެ ހާލެއް ނޭނގެއެވެ. ޒަމާންތަކެއްގެ ބީރައްޓެހިކަން އެދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކަހަލައެވެ. ލަފްޒުން ބަޔާން ނުކުރެވޭފަދަ ގިނަ ޝަކުވާތައް ދެހިތުގައިވެސް ވެއެވެ. ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގިވެސް ގޮވީ އެމީހުން އެގޮތުގައި ތިއްބައެވެ. ބަންގިގޮވާ ނިމުމާއެކު ދެމީހުނަށްމެ އެކުއެކުގައިހެން އެނދުން ތެދުވެވުނެވެ. ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުވެ. ދެމީހުންގެ ނަޒަރު ބައްދަލުވުމާއެކު ޝާނީ އަވަސް އަވަހަށް އިސްޖަލާލަމުން އެނދުގައި އިށީނެވެ.

" ޝާނީ ކުރިންދޭ..." ޝާނީ އިށީން މަންޒަރު ފެނުމުން ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ.

" ނޫނޭ ހަމްޒާ މިސްކިތަށްދާ މީހާ ކުރިންދޭ..." އެއިން ގޮތަށް އިނދެ ޝާނީ ބުނެލިއެވެ.

ހަމްޒާ އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. ޝާނީ ތެދުވެ އެނދުގެ ތަންމަތި ރަނގަޅުކޮށްލިއެވެ. އަދި މުސައްލަ ނަގައި ފަތުރާލިއެވެ. ހަމްޒާ ފާޚާނާއިން ނުކުތުމާއެކު، ކައިރިގައިހުރި ހަރުގަނޑުގައިވާ ތުވާލި ޝާނީ ގެންގޮސް ދިނެވެ. ހަމްޒާ އަތާއި މޫނު ފުހެލުމަށްފަހު ތުވާލި ދިނުމުން އަނބުރާ ގެންގޮސް ހަރުގަނޑުގައި އެޅިއެވެ. ހަމްޒާގެ ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްވެސް ޝާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކޮންދެވެ. އެކީގައި އުޅޭތާ މިވީ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތުގައި ޝާނީގެ ހާޒިރުގައި އަމިއްލައަތުން ފެންތައްޓެއްވެސް އަޅައިގެން ބުއި ހަނދާނެއް އޭނާ ނުވެއެވެ. ޝާނީއަކީ އެހާވެސް ކިޔަމަންތެރި ޒިންމާދާރު އަނތްބެކެވެ. ޝާނީ ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނުނަމަވެސް ހަމްޒާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ފަރުވާކުޑައެއް ނުކުރެއެވެ. އަނތްބެއްގެ ފުށުން ފިރިޔަކަށް ލިބޭނެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޝާނީގެ ފުށުން އޭނާއަށް ލިބެއެވެ. ނުލިބުނު ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ ޝާނީގެ ހިތުގެ ރުހުމާއި ލޯތްބެވެ.

ހަމްޒާ މިސްކިތަށް ދިއުމުން ޝާނީވެސް ފާޚާނާއަށްވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނުކުމެ ނަމާދުކުރިއެވެ. އަދި ހަމްޒާ އައުމުގެކުރިން ކޮފީއެއްގިރައި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ  ބެލްކަންޏަށް ނުކުތީ ފަތިހުގެ ހިތްގައިމުކަން ދެކެލުމަށެވެ.  ދުރުން މާދުރުން ފެންނަމުންދާ އުދަރެހަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރިއިރު އޭނާގެ ޚިޔާލުތައް ނުހަނު ދުރަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. އޭނާގެ މާޒީގެ އެކި އެކި މަންޒަރުތައް ހަނދާނަށް އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެއިން ކޮންމެ މަންޒަރަކީވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ގެނުވި މަންޒަރެކެވެ. އޮއްސެމުން ދިޔަ ފަޖުރުތަރިއަށް ބަލަންހުއްޓައި ޖެހިލި ވައިރޯޅިއާއިއެކު އޭނާގެ ނޭފަތުގައި އިރުދޭމަލުގެ މީރުވަސް ޖެހުނެވެ. އޭނާ ބަލާލިއިރު، ބެލްކަނީގައި ބަހައްޓާފައިވާ މާގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އިރުދޭމާގަހުގައި ދެމާފޮޅިފައި އިނެވެ. ގަހުގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި އެތަނުން މަލެއް ބިނދެ މަލުގެ ވަސްބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ވިސްނުން މީގެ ފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިޔަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. އެމަލުގެ ވަހަކީ އޭނާގެ މާޒީގެ ފޮނި ހަނދާންތަކަކާއި ގުޅިފައިވާ ވަހެކެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު މަލުން ވަސް ބަލާލުމަށްފަހު މާހިފައިގެ އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުއްޓި ލުމަށްފަހު އޭނާގެ ބޮލުގައިވާ ބުރުގާ ބޭލިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހުޅިޖަހާފައިވާ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ނިއުޅާލުމަށްފަހު ކަންފަތް ކައިރިއަށް މާޖަހާލިއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނުރަހުރި އޭނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތަށް ގެނެސް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލުމުން އޭނާގެ ޒުވާން ދައުރުގެ ކުލަތައްސްވީރެއް ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ބޮލުގައި ފިނިފެންމަލާއި ގުލޭނޫރަން މަލާއި ބޯގަންވިލާ އަދި ސައިމާ ފަދަ މާތައް ޖަހައިގެން އޭނާގެ، ކަޅުދިހުންކުލަ އަރާ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން އެތައްގުނައަކަށް އިތުރުކޮށް، އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވެ އުޅުނު ޒަމާނެއްވެސް އޭނާގެ ހަޔާތަށް އައެވެ. ވަކިމީހަކަށްޓަކައި ޚާއްސަވެގެން އޭނާ ނަލަހެދުނެވެ. އެރީތިކަމަށް ފިދާވަމުން ދިޔަ އެތައް ޒުވާނުންނެއް ތިބިއިރުވެސް، ވަކީން ޚާއްސަ މީހަކަށްޓަކައި ނޫނީ އޭނާ އެރީތިކަން ދައްކާކަން ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި ހުއްޓައި ޝާނީ ސިހުނީ ލޯގަނޑުން ހަމްޒާގެ ސޫރަ ފެނުމުންނެވެ. ހަމްޒާ ކަޅިޖަހާނުލައި ޝާނީއަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. ޝާނީ އަވަސް އަވަހަށް ކަންފަތް ކައިރީގައި އިން މާނަގައި ރީތިވާ މޭޒުމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު، އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުޅިއެއްޖަހާލިއެވެ.

" ހުންނާނެ ކޮފީ ގިރާފަ...އަންނާނަން ހިފައިގެން " ބުރުގާ އަޅާލަމުން ޝާނީ ބުންޏެވެ.

" އެންމެ ރަނގަޅު" ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮފީބޯން ޖެހުނު ނަމަވެސް އިންކާރު ކުރުމެއްނެތި ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ކޮފީތަށި ހިހޫވެފަ ހުރުމުން ޝާނީ އަލުން ކޮފީއެއް ހަދައިގެން ގެނައެވެ. ހަމްޒާގެ އަތަށް ކޮފީތަށި ދޭން އުޅުމުގެތެރޭގައި އަރިވެފައި ޝާނީގެ އަތަށް ކޮފީއެޅުމުން އޭނާއަށް އަޑެއްލައްވާލެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމްޒާގެ ގަޔަށް ކޮފީތަށި ވެރުނަނުދީ ސަލާމަތްކުރިއެވެ.

" ޝާނީ...ކިހިނެއް ތިހެދީ....ގެނޭ އަހަރެންގެ އަތަށް..." ހަމްޒާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮފީތަށި އަތުލާފައި އެނދުގެ އަރިމަތީގައިވާ ކަބަޑުމަތީ ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި ޝާނީގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެނެސް އެނދުގައި ބޭންދުމަށްފަހު، ރީތިވާމޭޒުގެ ވަތްގަނޑު ތެރެއިން ނެގި ބޭސްފުޅިއަކުން ބޭސްއުނގުޅަން ފެށިއެވެ. ޝާނީގެ އަތުގައި ބޭސް އުނގުޅަމުން ދިޔަ ވަގުތު، ޝާނީގެ ކަށިއިނގިއްޔަށް އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. އެއިނގިލިވަނީ އެއްއަތަކަށް އޮރިވެފައެވެ. އެވަގުތު މާޒީގެ ތެރެއިން ދުވަހެއް ހަމްޒާގެ ހަނދާނަށް އައެވެ. ޝާނީގެ ކަށި އިނގިލި ބިނދުނީ އޭނާގެ އަތުންނެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ރުޅިއައިސްގެ އޭނާ ދޮރުލެއްޕީ ޝާނީ ދޮރުކަނީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުއްޓައެވެ. އެދުވަހު ޝާނީ ރޮއެގަތުމުންވެސް އޭނާގެ ހިތަކަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެހަނދާންވުމުން އޭނާ ދެރަވެއެވެ. އެހަނދާންވެފައި އަސަރާއެކު ޝާނީގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީވެސް ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. އޭރުވެސް ޝާނީ އިނީ އިސްޖަހައިގެންނެވެ. ޝާނީގެ މޫނަށް ބަލަން އިންދައި އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޝާނީގެ ވައަތްފަރާތު ބުމައިގައި އޭނާގެ ސަބަބުން ލެވުނު ލަކުނެވެ. އެއީވެސް އެފަދަ އެހެން އަނިޔާއެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ޝާނީއަށް ލިބިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. އެދުވަހުވެސް އޭނާ ރުޅިއައިސްގެން ޝާނީގެ ގަޔަށް އަތްއިސްކޮށް ކޮއްޕާލިގޮތަށް ވެއްޓި މޭޒެއްގެ ކަނުގައި ޖެހިފައި ކަފައިގެން ދިޔައީއެވެ. އެދުވަހުވެސް އޭނާ، ޝާނީ އެހާލަށް ދޫކޮށްފައި ދިޔައީއެވެ. ހަމްޒާ ވިސްނާލުމުން އެފަދަ ކިތަންމެ ދުވަހެއް އޭނާގެ ހަނދާނަށް އައެވެ. އޭނާ ރަނގަޅަށް ބަލައިފިނަމަ ޝާނީގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތަން މިތަނުން އޭނާ ދިން އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަކުގެ ލަކުނުތައް ފެންނަން ހުންނާނެކަން ގައިމެވެ. ވީއިރު މިއަދު އޭނާ ކިތަންމެ ލޯބިން ބޭސްއުނގުޅައިދިން ނަމަވެސް ޝާނީގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟

" އަދިވެސް ދިލަނަގާތަ؟ " ބޭސް އުނގުޅާ ނިމުމުން ހަމްޒާ އަހާލިއެވެ. ޝާނީ ނޫނެނޭ ބުނެ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން ތެދުވިއެވެ. ހަމްޒާއަށް އޭނާގެ ހިތުގައި މިހުރިހާ ދުވަހު އަޅަމުންދިޔަވޭނާއި ރިހުން އެނގޭނަމަ މިއަދު އެފަދަ ސުވާލެއް ކުރާނެބާއޭ ޝާނީގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހަމްޒާ އޭނާއާއި މެދު އެވަރަށް ވިސްނާ ހަމްދަރުދީވާން ފެށީ ކޮންއިރަކުބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އެސުވާލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ބޭނުމެއް މިއަދު އޭނާއަކަށް ނެތެވެ.

އާދުވަހަކަށް އިރުއެރުމާއެކު ގޭތެރެ ހަލަބޮލި ވެއްޖެއެވެ. ޝާނީ ބަދިގޭގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖިއާވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެ އުޅެއެވެ. ޖިއާގެ ހަރަކާތްތައް އަވަސްވެފައިހުރިވަރުން އޭނާ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައިހުރިކަން ޝާނީއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

" ދަރިފުޅާ! ކިހިނެއްވީތާ މާ ހާސްވެގެން ތިއުޅެނީ؟..." އެންމެފަހުން ޝާނީ ސުވާލުކުރިއެވެ.

" މަންމާ....އަހަރެން ހަމަ ކަންބޮޑުވަނީ....އަންނަ ހަފްތާ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭއިރު، އަދި ހާދަކަމެއް އެބަހުއްޓޭކުރަން.....ހިތަށްއަރަނީ އެދުވަހަށް ނިމޭނެބާއޭ..." ކަންބޮޑުވެފައި ޖިއާ ބުންޏެވެ.

" ދަރިފުޅާ...ހުރިހާކަމެއްވެސް އެދަނީ ބަރާބަރަށް ނިމެމުންނެއްނު! އަރްހަމް ހުރިހާކަމެއްވެސް ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް ބަލަމުން އެދަނީ....ދެން ކޮންކަމަކާ ތި ހާސްވަނީ؟....ނުވިތާކަށް ދޮންބެއާ ބައްޕަވެސް އެހެން ހުރިހާކަމެއް ދޫކޮށްލާފަ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނީގެ ކަންކަމުގަ އެއުޅެނީ....." ޖިއާގެ ކަންބޮޑުވުން ފިލުވުމަށް ޝާނީ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

" ތިކަން އެނގެޔޭ މަންމާ!...އެކަމުވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވަނީ....ބިރުގަންނަނީ..." ޝާނީ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

" މަންމައަށް ހީވަނީ ދަރިފުޅު ތިކަންބޮޑުވަނީ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭތީހެން....މާއަވަހަށް ކައިވެނި ކުރެވޭތީ އެކަމާހެން....އެހެންވާނެ އަންހެންކުދިންނަށް....އަލަތު ކައިވެނިކުރެވޭއިރު ކަންބޮޑުނުވާނީ ކާކު؟..." ހިނިތުންވަމުން ޝާނީ ބުނެލިއެވެ.

" މަންމައަށްވެސް މިހެން ވީތަ؟..." ސީރިއަސްކަމާއެކީ ޖިއާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ޝާނީއަށް އޭނާގެ ކައިވެންޏާމެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. އޭނާގެ ކައިވެނިކުރެވުނު ދުވަސް އެއީ އޭނާގެ ޙަޔާތަށް އައި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަހެވެ. އެދުވަހު އޭނާއަށް ކުރެވުނު އިހުސާސް ޖިއާއަށް ބުނެދޭނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

" މަންމާ! ކިހިނެއްވީ؟..." ޝާނީ ޖަވާބެއްނުދީ ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި ހުރުމުން ޖިއާ އަހާލިއެވެ.

" ކަމެއްނުވޭ...." ޝާނީ އަވަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

" ޔަގީން...މަންމަ އަދި އަހަރެންނަށްވުރެ ހާލުގަކަން އުޅޭނީ....މަންމައަށް އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގަ ކައިވެނިކުރީ...ދެން ކިހާ ކަންބޮޑުވާނެ....އަހަރެންނަށް މިހާރު ބާވީސް އަހަރުވީ...މިހުރީ އަހަރެން ވިސްނާވަރު...." ޖިއާ ހީލަމުން އޭނާއަށް ވިސްނުނުގޮތް ހާމަކުރިއެވެ. ޖިއާގެ ޖަވާބު އަޑުއަހާފަ ޝާނީ ގަދަކަމުން ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ.

އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކައިވެނިކުރަން އުޅޭތީ ޚުދު އޭނާވެސް ކަންބޮޑުވެއެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ފިކުރު ކުރެވެއެވެ. ކައިވެނީގެ ދަތުރުގައި އޭނާކުރިފަދަ ތަޖުރިބާއެއް އޭނާގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ކުރާކަށް އޭނާ ނޭދެއެވެ. އެފަދަ ދުވަހެއް އެދަރިފުޅަށް ނުދައްކަވާތޯ ތާއަބަދު އޭނާ ދުޢާކުރެވެ.

 

ނުނިމޭ

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


70%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
7%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު