އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވާހަކަ: ވަފާތެރި މަވީމޭ ‍‍ 3 ވަނަބައި

ވާހަކަ: ވަފާތެރި މަވީމޭ ‍‍ 3 ވަނަބައި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 11 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ލިޔުނީ: ޝައިން

 

ވަފާތެރި މަވީމޭ 3 ވަނަބައި

" އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ ރަށަށްދާން.." އާދޭހުގެ ރާގަކަށް ޖިއާ ޖަވާބުދިނެވެ. ޖިއާގެ ޖަވާބު އިވިފައި ޝާނީއާ ޖައިލަމަށް ހަމްޒާގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ހަމްޒާ އެކަމާ ނުރުހޭނެވަރު ހިތަށް އަރާފައެވެ. މީގެކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރަށަށް ދިއުމަށް އާއިލާގެ އެންމެންވެސް އެދި އާދޭސްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހަމްޒާކުރީ އިންކާރެވެ.

" އާނ...ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް..." އެމީހުންގެ ބަލާލުމުގެ މާނަ ވިސްނިގެން ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ހަމްޒާގެ ޖަވާބު އިވިފައި އެންމެންނަށްވެސް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ. ހަމްޒާ އެހާ ފަސޭހައިން އެއްބަސްވީތީއެވެ. މީގެކުރިން ރަށަށް ދާ ވާހަކަ ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަމްޒާގެ ގާތަށް ނުހަނު ރުޅިއާދެއެވެ. ވަގުތުން މަނާކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާގެ މޫނުން ނުރުހުމުގެ ކުލައެއްވެސް ނުފެނުނެވެ.

" ދަރިފުޅުމެން ބޭނުން ކޮންމެތާކަށް ދާންވީ....ބައްޕަވެސް ނުލާހިކު ރަށަށް ދާހިތްވެފަ މިހުންނަނީ..." ހަމްޒާ އެކަމާ ރުހޭކަން އަންގާލުމުގެ ގޮތުން ބުންޏެވެ.

" އެހެންވީމަ ހިނގާ އެންމެންދާން....ކޮއްކޮވެސް ރަށްދެކޭހިތްވާނެއްނު....ކޮއްކޮ ނުވެސް އެނގޭނެ ރަށް އޮންނަގޮތެއްވެސް...." ޖިއާ އޭނަ ބޭނުންވާ ގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

" އާނ...ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ....ބާރައަހަރުވީ ރަށަށް ނުދާތާ..." ޖައިލަމްވެސް ބުނެލިއެވެ.

" އެހެންވީމަ ޗުއްޓީހޭދަކޮށްލާނެ ދަތުރެއް ރާވަންވީނު ރަށަށް...ބައްޕަ ބުނަނީ ކީކޭ؟" އަރަހަމް އަހާލިއެވެ.

" އާނ...ބައްޕަ ހަމަ ތައްޔާރު...މިފަހަރުގެ ދަތުރު ވާންޖެހޭނެ ދިގު ދަތުރަކަށް....އެހާ އަވަހަށް އަންނާކަށް ބައްޕަ ބޭނުމެއްނޫން....މަދުވެގެން މަހެއްވަރު އެކޮޅުގަ މަޑުކޮށްލަން ބޭނުން...." ހަމްޒާ އޭނާ ބޭނުންވާގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

" ޖައިލަމްއަށް ދެވޭނެތަ؟" ޖައިލަމަށް ބަލާލަމުން އަރަހްމަ އެހިއެވެ.

" އާނ...އަހަރެންނަށްވެސް ދެވިދާނެ ހަފްތާއްހާ ދުވަހަށް....އަހަރެން އަޔަސް ތިއެންމެނަށް ތިބެވޭނެއްނު އެއްމަސްވާންދެން....އެހެންވީމަ ދަތުރަށް ފަށަމާ މިހާރުން ފެށިގެން..." ފޯރިއާއެކު ޖައިލަމް ބުންޏެވެ. އެންމެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އިން ޖުމާން ޝައުޤުވެރިވެފައެވެ.

އެމީހުން އެވާހަކަ ދެއްކިއިރު ޝާނީ ހުރީ ހިމޭނުންނެވެ. އޭނާ ރަށަށްދާން ކިތަންމެ ބޭނުން ނަމަވެސް އެކަން ހާމަކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ޖުމާންގެ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގައި މާލެ ބަދަލުވިގޮތަށް ހަމަ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އޭނާއަށް ރަށަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެކުރިން އޭނަ ރަށަށްދާހިތުން ހަމްޒާގާތު އެންމެ ފަހަރު ބުނުމުން އޭނާއަށް ކޮށްލިވަރު ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ. އޭނާގެ މުސްކުޅި މައިންބަފައިންގެ ހާލުދެކިލަންވެސް އޭނާއަކަށް ނުދެވެއެވެ. ފޯނުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހާލު އަހާލުން ފިޔަވައި އެމީހުންނަށްޓަކައި އޭނާއަށް ކޮށްދެވުނު ކަމެއްވެސް ނެތެވެ. އޭނާގެ ދަރިން ދެކޭހިތުން އެމީހުން އާދޭސްކުރުމުން ހަމްޒާ ބައެއްފަހަރު އެމީހުން މާލެގެނެސް ހަދައެވެ. އެނޫން އެއްވެސް ގޮތަކުން އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނާ އޭނާއަށް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާގައިހުރި ހަމައެކަނި ދައްތައާވެސް އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް ހަމްޒާ ނޭދެއެވެ. ވީއިރު މިއަދު އެހާ ފަސޭހައިން ހަމްޒާ ރަށަށްދާން އާބަސްބުނީތީ އޭނާ އެހުރީ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ.

 

އެންމެން ސައިބޮއެ ނިމިގެން ދަތުރު ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާކުރަން ފެށިއެވެ. ޝާނީވެސް ދަތުރާމެދު ވިސްނަމުން ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ފާޚާނާއަށްވަދެ މޫނު ދޮވެލައިގެން އައިސް ރީތިވާމޭޒު ކައިރީގައި ހުއްޓުނު ވަގުތު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރީތިވާ މޭޒުމަތީ އޮތް ކަރުދާހު ގޮށްޓެއްގައެވެ. އޭނާ ވިސްނާލަމުން އެގޮށި ނަގާ ހުޅުވާލިއެވެ.

" ދަނބު!'' ހައިރާންކަމާއެކު ޝާނީއަށް ކިޔާލެވުނީ ދޮންވެ ފައްކާވެފައިވާ ދަނބުތައް ފެނިފައެވެ. ދޮންވެ ފައްކާވެފައިވާ ކަޅުދިހުންކުލައަރާ އެދަނބުތަކަށް ބަލަން ހުއްޓައި ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނަގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވީ މާޒީގެ ތެރެއިން ހަނދާނެއް އާވެފައެވެ. ދަނބު، ދޮންމޫސާ، ކުދިލިބޯ، ދާގަނޑު ކެކުރި، ދޮންމަދު، މުރާކި ފަދަ ރަށްފުށުގެ މޭވާގެ ގޮށިތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަދިޔާއަކަށް ލިބުނު ދުވަސްތަކެއް އޭނާ ތަޖުރިބާކުރިއެވެ. އެއީ ކިހާ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަދިޔާ ދިނުމުން އޭނާ އުފާވާ މަންޒަރުބަލަން ހިނިތުންވެފައި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އެހިތްގައިމު ސޫރަ އޭނާގެ ލޮލަށް ސިފަވިއެވެ. އެހަނދާން ތަކަކީ ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ހަނދާނުން ފުހެވިގެން ދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

" ތިއީ އަހަރެން ޝާނީއަށް ގެނައި އެއްޗެއް..." ފަހަތުން ހަމްޒާގެ އަޑުއިވިފައި އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ދެލޯފުހެލިއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހަމްޒާއާ ދިމާ ބަލާލެވުނީ ހައިރާންވެފައެވެ.

" އަހަރެން އަޞުރު ނަމާދުން އަންނަނިކޮށް، އެމަގުގަ ހުރި ގަހަކުން ކުދިބަޔަކު ދަނބު ބިންނާތީ ފެނިގެން އެމީހުންގާތު ބުނެގެން ބިން އެތިކޮޅެއް..." ޝާނީ ބަލާލުމުން ހަމްޒާ އަވަސް އަވަހަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. ދެންވެސް ޝާނީ ޖަވާބެއްނުދީ އޭނާގެ އަތުގައިވާ ގޮށްޓަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ.

" ޝާނީއަށް ވަރަށް މީރެއްނު ދަނބު...އެހެންވެ އަހަރެން ހިތަށްއެރީ ގެންނާނީއޭ..." ޝާނީ ޖަވާބެއްނުދީ ހުންނަން ފެށުމުން އަނެއްކާވެސް ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. މާލޭގައި އަށް އަހަރު އުޅެފައި ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވީ ފަހުންވެސް ހަތަރު އަހަރުވީއެވެ. މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ހަމްޒާ އޭނާއަށް ދަނބެއް ގެނެހެއްނުދެއެވެ. އަދި އެނޫންވެސް މޭވާއެއް އޭނާއަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ނުދެއެވެ. އޭނައަށް ދަނބުމީރުކަން ކުރިން ހަމްޒާއަށް ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް މީރު އެއްޗެއްސާއި ކަމުދާ އެއްޗެއްސާމެދު ހަމްޒާ ވިސްނަން ފެށީ ކޮންއިރަކު ބާއެވެ؟ ހަމްޒާގެ އުޅުމަށް ކުއްލިއަކަށް މިއައި ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ފަހެ ކޮބައިބާއެވެ؟

" ކަމުނުދަނީތަ؟...އަހަރެން ހީކުރީ ޝާނީއަށް ކަމުދާނެކަމަށް..." ޝާނީގެ ހިމޭންކަން ފެނިފައި ހަމްޒާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

" ޝުކުރިއްޔާ..." ޝާނީގެ ޖަވާބަކަށް ހަމްޒާ އިންތިޒާރުކުރާކަން އެނގޭތީ ދުރުމީހަކު ފަދައިން އޭނާ ބުނެލިއެވެ. ޝާނީގެ ފަރާތުން ފެނުނު ދުރުކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. ރަށުގައި އުޅުނުއިރު އެފަދަ ކޮންމެ މޭވާއެއް ލިބުމުން ޝާނީ އުފާވާ މަންޒަރު އޭނާ ދެކެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ޝާނީގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ނުފެނުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ފެނުނީ ހިތާމައާއި އުދާހެވެ. މާޒީގެ ހަނދާނެއް އާވީ ކަންނޭނގެއެވެ. އަލުން އަނބުރާ އެދުވަސްތަކަށް ދެވޭނެ ނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނަމަ މާޒީގެ ހާދަ ކަމެއް ބަދަލުކުރީހެވެ. މާޒީގައި ޝާނީ ތަޙައްމަލްކުރި ހިތި ދުވަސްތައް އޭނާ އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުކުރީހެވެ. އެހެނަސް މާޒީ ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ހަނދާނުން ފުހެވިގެނެއްވެސް ނުދާނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަޅުމާޒީ އޭނާއާ އެކުގައި ވާނެވެ. ޝާނީގެ ޖިސްމުގައި ލީ ޒަޚަމްތައް ފަސޭހަވެ ލަކުނަށްވީ ނަމަވެސް އެހިތުގައި އޭނާގެ ސަބަބުން ލެވުނު ޒަޚަމްތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ފަރުވާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެ ރިހުންތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ލުޔެއް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ހަމްޒާގެ މެޔަށް ތަދުވެ ނޭވާ ހާސްވާހެން ހީވުމުން އޭނާގޮސް އެނދުގައި އިށީނެވެ.

  *****

މެންދަމުގެ ވަގުތު ހަމްޒާއަށް ހޭލެވުނީ މޭގައި ރިއްސައިގަނެގެންނެވެ. އޭރު އޭނާވަނީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. އޭސީގެ ފިނީގައިވެސް އޭނާގެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ހޫނަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. އޭނާ ތެދުވެ އެނދުގެ ފަޑީގައި ލެނގިލަމުން  އަނެއްފަރާތުގައި ނިދާފައި އޮތް ޝާނީއަށް ބަލާލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން އޭނާ ތެދުވިއެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލުން އޭނާ ގޮސް އަލަމާރި ކައިރިއަށް ހުއްޓި މަޑުމަޑުން ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އޭނާގެ ޖީބުން ކުޑަ ތަޅުދަނޑިއެއް ނެގުމަށްފަހު އަލަމާރީގެ އެތެރޭގައިވާ ވަތްގަނޑު ހުޅުވާލިއެވެ. އެވަތްގަނޑަކީ އޭނާގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކުރާ ތަނެވެ. އޭގެ ތަޅުދަނޑިއޮންނަނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އަތުގައެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ވަތްގަނޑު ހުޅުވާލުމަށްފަހު، އެހާމަ މަޑުމަޑުން އޭގެތެރެއިން ބޭސްކާޑެއް ނެގުމަށްފަހު އެއިން ބޭސްގުޅައް އޭނާގެ އަނގަޔަށްލިއެވެ. އަދި ބޭސްކާޑު ވަތްގަނޑަށް ލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަތްގަނޑު ތަޅުލިއެވެ. އޭނާ އެނބުރި އައިސް އެނދުގައި އިށީނދެ، އެނދުގެ އަރިމަތީ ކަބަޑުމަތީގައި ފެންފުޅި އަނގަޔަށް ފެންކޯވަރެއް އަޅާލުމަށްފަހު ބޭސްގުޅަ ދިރުވާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ އެނދުގެ ފަޑީގައި ލެނގިލަމުން ދެލޯމަރާލިއެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ކިތަންމެ ވޭނެއް އެޅިނަމަވެސް ޝާނީއަށް އެކަން އަންގާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

ރަށަށްދާ ވާހަކަ ބުނީއްސުރެ ޝާނީ ހުންނަނީ ނެގިމަޑުވެފައެވެ. އޭނާގެ ފިކުރުކުރަނީކަން ހަމްޒާއަށް އެނގެއެވެ. ބާރަ އަހަރުފަހުން ރަށަށް ދެވެން އުޅޭތީ ޝާނީ އެކަމާ ވިސްނަނީއެވެ. ކަންބޮޑުވަނީއެވެ. ހަމްޒާ ހުއްދަ ދިނުމުން އެކަންވެސް ޝާނީއަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަން ޚުދު ހަމްޒާއަށް އެނގެއެވެ. ހަމްޒާގެ މިޖާޒަށް އައިސްފާވާ ބަދަލު ޝާނީއަށް އެނގޭނެކަންވެސް އޭނާ ދެނަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ޝާނީ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ ސުވާލެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤެއް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ޝާނީއަކަށް ނުދެއެވެ. ވީއިރު މިއަދުވެސް ޝާނީ ދެކޭނީ އެގޮތަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޝާނީ އޭނާއާ ސުވާލު ކުރާނޭ ނަމައޭ މިއަދު އޭނާގެ ހިތަށްއަރައެވެ. ރޭގަނޑު ލޮލަށް ނިދިނައިސް އިރުއިރުކޮޅުން ހޭލާއުޅެނީ ކީއްވެތޯ އަހާނޭ ނަމައޭ ހިތަށްއަރައެވެ. އަދި ޖުމާންއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް ޝާނީއަށް ހަދިޔާ ގެނެސްދީ ހެދީ ކޮންބޭނުމަކުތޯ ހަމަ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހާނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރައެވެ. ރަށަށްދާން އެހާފަސޭހައިން އެއްބަސްވީތީ ސުވާލުކުރިނަމަ ހާދަ ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ޝާނީގެ ފަރާތުން ހަމަ އެންމެ ސުވާލެއް ހަމްޒާއަކަށް ނައެވެ. އަދި ނުވެސް އަންނާނެކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ.

ލޯމަރައިގެން އިންދައިވެސް ހަމްޒާގެ ލޮލުން ފޫދިގެން އައި ކަރުނަތިކިތައް އެސްފިޔަތައް ފޫއަޅުވާލާފައި ކޯތާފަތް މައްޗަށް އޮހިގެންފިއެވެ. އޭނާ އެރޮނީ ހަށިގަނޑުގައި އަޅާގަދަވޭނަކުން ނޫނެވެ. އެހެނަސް ހިތުގައި އަޅާވޭނަށް ކެތްނުވެގެންނެވެ. އެގޮތުގައި އިންނަތާ އިރުތަކެއްވީފަހުން ދެއަތަކަށް ފުރޮޅިލާފައި ޝާނީ ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ފާޚާނާއަށް ދާން ހިނގައިގެންފައިވެސް ހުއްޓިލާފައި ފަހަތްބަލާލިއެވެ. ދެލޯމަރައިގެން އެނދުގެ ފަޑީގައި ލެނގިލައިގެން އިން ހަމްޒާ ފެނުމާއެކު އޭނާއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ނިދާބޮކީގެ ފަނޑުއަލީގެ ތެރެއިންވެސް ހަމްޒާގެ މޫނުގައިވި ހިތާމައިގެ އަސަރު އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. ހަމްޒާއާއި ހަތަރުކަޅިހަމަކޮށް ސީދާ މޫނަށް ބަލާނުހަދާތީ ދުވާލުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ޝާނީއަށް ހަމްޒާގެ މޫނުމަތީ ޝުޢޫރުތަކެއް ނުފެނެއެވެ. ހަމްޒާ ވިސްނަނީ ކޮންކަމަކާބާއޭ ޝާނީގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހުރިހާ ދަރިންބޮޑެތިވެ، އެކުދިންވެސް މިހާރު އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ފެށީއެވެ. ޖުމާންވެސް ބޮޑުވެ އަމިއްލައަށް އުޅެވޭވަރު ވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން މިހާރު ހަމްޒާއަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނުފެންނާނެއެވެ. ހަމްޒާގެ ވިޔަފާރި މިހާރުއޮތީ އޭގެ ކުރިބޯށީގައެވެ. ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާކަމެއްގައި ހަވާލުވެހުރީ ޖައިލަމްއެވެ. ހަމްޒާއަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ވީއިރު މިއަދު ހަމްޒާ ކަންބޮޑުވެ ފިކުރުބޮޑުވާންވީ ކަމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ވިސްނުމުގައި ހުރެގެން ޝާނީގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަތްއަޑަށް ހަމްޒާއަށް ލޯހުޅުވާލެވުނެވެ. ޝާނީ ދަމުނަމާދަށް ހޭލީކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އޭނާ އެގޮތުގައި އިންދައި ފެނުމުން ޝާނީ ސުވާލެއް ނުކުރީ ކީއްވެބާއެވެ؟ ބަލީތޯ ނޫނީ ނިދި ނާންނީތޯވެސް އަހާލެވޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ހަމްޒާ ހިންދިރުވާލަމުން އަނެއްކާވެސް ލޯމަރާލިއެވެ.

ޝާނީ ނަމާދުކުރަން ފެށުމުން ހަމްޒާ މަޑުމަޑުން ތެދުވެ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ސިޓިންރޫމުގެ ބެލްކަންޏަށް ނުކުތީ ފިނިކޮށްލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ މޭގެރިހުންވެސް ގަދަވާހެން ހީވިއެވެ. އޭނާގެ ގެހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމައްޗާއި ނުހަނު ކައިރީގައިކަމުން، ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނައިރު، ކަނޑާއި އުދަރެސް ފެންނަލެއް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމެވެ. ކައިރީގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މަގުމަތީގައިވާ އަލިގަދަ މަގުބައްތީގެ އަލިތަކުގެ ސަބަބުން، އުޑުގައިވާ  ބުރުހަމަނުވާ ހަނދާއި ތަރިތަކުގެ އުޖާލާކަން ބިމަށް ފޯރާވަރު ނުވީނަމަވެސް، އެތަކެއްޗަށް ބަލާލުމުން އޭނާގެ އެކަނިވެރި ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ޝާނިވެސް ވަރަށް ގިނައިން އެތަނުގައި ހުރެގެން އުދަރެހަށް ބަލަން ހުންނަ މަންޒަރު އޭނާދެކެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހަނދުމަހުގެ ސާދަ ފަނަރައިގެ ރޭތަކުގައި އޭނާ ހަނދަށް ބަލަންހުރެއެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ވާރޭޔަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. ކަޅުފޮއިރޭތަކުގައި ތަރިތަކަށް ބަލަންހުރެއެވެ. ޝާނީވެސް އެތަކެތިން އުފަލެއް ހޯދަން އުޅުނީކަން ގައިމެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު ޝާނީގެ އެކަނިވެރިކަމާއި އެހިތުގެ އުދާސްތައް އޭނާއަށް ނުވިސްނުނުއިރު، ހަމަ އެންމެ ދެތިންރޭ އޭނާއަށް ނުނިދިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނުމުން ޝާނީ އޭނާގެ ހާލަށް ހަމްދަރުދީވެ ސުވާލުކުރާނެކަމަށް އޭނާ އުއްމީދުކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟

ބެލްކަނީގައިހުރި ސޯފާ ގޮނޑީގައި އިނދެގެން އޭނާ ލައްކަ ވިސްނުން ވިސްނިއެވެ. ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ޝާނީގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން އޭނާ ބޭނުމެވެ. އޭނާގެ ދަރިންނަށްވެސް ހަޤީޤަތް ހާމަކުރަން އޭނާ ބޭނުމެވެ. އަދި އޭނާ މާފަށް އެދެންޖެހޭ އެހެންފަރާތެއްވެސް ވެއެވެ. އެފަރާތުގެ ކިބައިން މާފަށްއެދި މާފުލިބިގެން ނޫނީ އޭނާގެ ހިތަކަށް ތަސައްލީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އޭނާ ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ.

*******

އޭގެ ތިންދުވަސް ފަހެވެ. މަތިންދާބޯޓަށް އެރީއްސުރެ ޝާނީގެ ހިތްވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު އޭނަގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ދެވެންއުޅޭތީ އުފަލުންކަމެއް ނުވަތަ މާޒީގެ ސަފްހާތައް ހަނދާންވެ ހިތްނުތަނަވަސް ވެގެން ކަމެއްނޭނގެއެވެ. ހަމްޒާއާއި ޝާނީ ހިމޭނުން ތިބިނަމަވެސް ދެންތިބިމީހުން ތިބީ ނުހަނު އުފަލުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު