އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ!: އިސްތަށި ބަލިކަށިވެ އޮފްކެނޑި މަރުވާނަމަ ފަސޭހައިން ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް!

ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ!: އިސްތަށި ބަލިކަށިވެ އޮފްކެނޑި މަރުވާނަމަ ފަސޭހައިން ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

2 ސަމުސާ ހޫނުފެން

1 ސަމުސާ އަސްލް ކާށިތެޔޮ

2 ސަމުސާ މޮއިސްޗަރައިޒިންގ ކްރީމް 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެއްޗަކަށް ހަކުރު އަޅާށެވެ. ހޫނުފެން އަޅައި ރަނގަޅަށް ހަކުރު ވިރެންދެން ސަމުސަލަކުން ގިރާށެވެ. އެއަށް ކާށިތެޔޮފޮދު އަޅާށެވެ. އަދި އެއިގެ ތެރެއަށް އެމީހަކު ބޭނުންކުރާ މޮއިސްޗަރައިޒިންގ ކްރީމް އަޅާށެވެ. 

ބުރުހަކުން ރަނގަޅަށް އިސްތަށިތަކުގާ އުނގުޅުމަށްފަހު 30 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާފައި ސާފުކޮށް ދޮވެލާށެވެ. ހަފްތާއަކު 1،2 ފަހަރު މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ފެށުމުން ދާދި އަވަހަށް ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އިސްތަށީގެ މައްސަލަތަކަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަނހެންކުދިން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލަތަކެވެ. ރީތި، އޮފްއަރާ ދުޅަހެޔޮ އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވުމަކީ އަނހެނުންގެ ރީތިކަން އިތުރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފުރިހަމަވާ އެއް ކަންތަކެވެ.  

- ފަޒީގެ ތަޖުރިބާއިން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ