އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއިން ސިފައެއް ތިބާގެ ކިބައިގަ ހުރިނަމަ އަވަހަށް އެސިފަ ދޫކޮށްލާށެވެ! އަދި މިއިން ސިފައެއް ހުރިނަމަ އެމީހަކާ ދުރުހެލިވާށެވެ!

މިއިން ސިފައެއް ތިބާގެ ކިބައިގަ ހުރިނަމަ އަވަހަށް އެސިފަ ދޫކޮށްލާށެވެ! އަދި މިއިން ސިފައެއް ހުރިނަމަ އެމީހަކާ ދުރުހެލިވާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ހަތަރު ޞިފައެއް ހުރެއްޖެ މީހާ އެއީ މުނާފިގެކެވެ. ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިގާ މުނާފިގު ކަމުގެ ޞިފައެއް ހުރި މީހެކެވެ. އެމީހަކު އެކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ދާންދެނެވެ

- ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ދޮގު ހަދާނެއެވެ. 

- ވަޢުދެއް ވެއްޖެނަމަ ޚިލާފުވާނެއެވެ.

- ޢަހުދެއްވެއްޖެނަމަ ޣަދަރުވެރިވާނެއެވެ. 

- ދެބަސްވެއްޖެނަމަ ޙައްގުން އެއްކިބާވާނެއެވެ.

(އަލްބުޚާރީ 2459, މުސްލިމް 58)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް