އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖިންނި ދެކެ ބިރުގަތުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ!

ޖިންނި ދެކެ ބިރުގަތުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ޖިންނި ދެކެ ބިރުގަތުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ! ހުރިހާ ޖިންނިތައް އެކުވިނަމަވެސް ތިބާއަށް ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ގެއްލުމެއް ދެވޭނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅުގައި އެކަންވާނަމައެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުކުރާށެވެ! 

ދަންނާށެވެ! ތިބާ އަށް މަންފާ އެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މުޅި އުއްމަތް އެއްވިނަމަވެސް الله ކަނޑައެޅުއްވި ކަމެއް މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އަދި ތިބާ އަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މުޅި އުއްމަތް އެއްވިނަމަވެސް الله ކަނޑައެޅުއްވި ކަމެއް މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

އަސްތަޣްފާރުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ވަކީލްކުރާށެވެ! އެއިރުން ހުރިހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީން އެކުވިނަމަވެސް ތިބާ ބަލި ނުކުރެވޭނެތެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް ގަދަކަން ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
27%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް