އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިހާރު ކޫލްވެގެން ތިބެ ބިރެއްނެތި ތިއަކުރަނީ ނިތުގަ ހިއްޕަވައި ނަރަކައަށް ގެންދަވާނެ ޢަމަލު- ނަރަކަ ކޫލެއް ނުވާނެ!

މިހާރު ކޫލްވެގެން ތިބެ ބިރެއްނެތި ތިއަކުރަނީ ނިތުގަ ހިއްޕަވައި ނަރަކައަށް ގެންދަވާނެ ޢަމަލު- ނަރަކަ ކޫލެއް ނުވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ ދޮގު ނުހަދާ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. ދޮގު ހެދުމަކީ އެހައިވެސް ޢާންމު ކަމަކަށްވެއްޖެއެވެ. ދޮގުހަދަން ބިރުގަންނަނީ މަދުމީހެކެވެ. ދޮގުހެދުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ސިފައެއްކަން އެނގޭއިރުވެސްމެއެވެ.

ސައިންސުގެ ހޯދުންތަކުން މިއަދު އެނގޭ ގޮތުގައި އިންސާނާ ދޮގުހަދަނީ ސިކުނޑީގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ނިތްކުރިއާއި ދިމާއަށް އިންނަ ބައި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެކަންވެސް ކީރިތި ޤްރުއާނުން އެނގެން އެބައޮތެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ދެކެވޮޑިގެންވާކަން އޭނާ ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟"

"ހަމަހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އޭނާ އެކަންތައް ހުއްޓައިނުލިނަމަ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ ނިތްގަނޑުގައި ހިއްޕަވައި ނަރަކައަށް ގެންދަވާހުށީމެވެ."

"އެއީ ދޮގުވެރި، ކުށްވެރި ނިތްގަނޑެކެވެ."

(އަލްޢަލަޤް: 14،15،16) ދޮގު ހެދިދާނެއެވެ! އެނގޭ ކަންކަން ނުއެނގޭ ކަމަށް ހަދައިގެންވެސް ހުރެވިދާނެއެވެ. އެނގޭ ކަންކަން ނުއެނގޭ ކަމަށްވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެއީ އެކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކަށް ދެއްވަވާފައިވާތީއެވެ. ދޮގު ހަދާއިރު ކިތަންމެ ރީތި ޢިބާރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އެ ހަދަނީ ދޮގުކަން ﷲ ތަޢާލާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. ދޮގުހަދާ މީހުންނާއިމެދު ﷲ ތަޢާލާ އަމަލުކުރައްވަވާނެ ގޮތް އެއޮތީ ބަޔާން ކުރައްވަވައިފައެވެ.

ދޮގުހެދުމަކީ ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ފާފައެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ ފާފައެއް ކަމަސް ޤަބޫލުވެސް ނުކުރެވެނީއެވެ. ނަމަވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. ސަމާސައަށް ނަމަވެސް އަދި ކުދި ދަރިންގެ ގާތުގައި އެދަރިން ރުއްސަން ނަމަވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ ހަމަ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ދޮގުބުނަން ޖެހިލުން ނުވާ އެތައް ބައަކު އެބަ އުޅެއެވެ. ދޮގު ހެދުމަށް ދެވި ހިފާފައި ތިބި އެތައް ބައަކުވެސް އެބަ އުޅެއެވެ.

މީސްތަކުންނޭވެ! "ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ ނިތްގަނޑުގައި ހިއްޕަވައި ނަރަކައަށް ގެންދަވާހުށީމެވެ." ވަޙީކުރައްވަވާފައިވާ ބަސްފުޅަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! އެފަދަ ޙާލަތު ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ސަލާމަތްވާން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ!

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
27%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
32%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް