އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިމީހާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމަށް ޝައްކުކޮށް ކައިވެނި ހުއްޓާލަން އުޅުނު މީހެއްގެ ނަހަލާލް 2 ދަރިން ތިބިކަން ފަޅާއެރުމުން ވަގުތުން ފަސްގަނޑުދަށަށް!

އަނބިމީހާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމަށް ޝައްކުކޮށް ކައިވެނި ހުއްޓާލަން އުޅުނު މީހެއްގެ ނަހަލާލް 2 ދަރިން ތިބިކަން ފަޅާއެރުމުން ވަގުތުން ފަސްގަނޑުދަށަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

މިއީ ޒީރޯ ޓޮލަރަންސްގެ މެންދުރު ޚަބަރު. މިގަޑީގެ އެންމެ މުހިންމު ޚަބަރުތަކުގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭ އެއްޚަބަރަކީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ހަފްލާއެއްގަ އަނބިމީހާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ނެތްކަން ޤަބޫލުކުރެވި، އެކަމަށް ޝައްކުކޮށް ކައިވެނި ކުރުން ހުއްޓާލަން އުޅުނު މީހެއްގެ ނަހަލާލް 2 ދަރިން ތިބިކަން ފަޅާއެރުމުން ވަގުތުން ފަސްގަނޑުދަށަށް ދިއަ ޚަބަރު. 

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ލަންޑަންގައި ކުރަން އުޅުނު މިކައިވެނި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންވެސް އެއްވެ ކައިވެނިކޮށްދޭ މީހުންވެސް ހާޒިރުވިފަހުންނެވެ. ފިރިހެން މީހާ، ޙުސައިނަށް ކުއްލިއަކަށް ލިބެނީ ފޯނުކާލެކެވެ. 

ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު ޙުސައިން ބުނީ އޭނާ ޔަޤީންކޮށްގެން ހުރީ ކައިވެނިކުރެވޭ ފަރީދާއަކީ އިއްފަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޢިއްފަތްތެރިއެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެކަމަށާއި އެހެންވެ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ނޫންކަމަށެވެ. 

ހުސައިން އެހެން ބުނުމުން އެއިރު އެތަނުގައި ހުރި ދެމީހުންގެވެސް އެކުވެރިއަކު ބުނީ ފަރީދާއަކީ ޢިއްފަތްތެރިއެއްކަން އޭނާއަށް ޔަޤީންކުރެވޭ ކަމަށާއި ތިއަކުރީ ވަރަށް ނުބައި ތުހުމަތެއް ކަމަށެވެ. ތައުބާވާންޖެހޭނެ ބޮޑު ފާފައެއް ކަމަށެވެ.

އެކުވެރިޔާ ފަރީދާ ދިފާޢުކުރުމުން އައި ރުޅީގައި އެކުވެރިޔާއަށް ނުބައި ބަސްތަކެއް ޙުސައިން ބުނުމުން އެކުވެރިޔާ ދެއްކި ވާހަކައިން އެންމެންނަށް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ޙައިރާންކަމެކެވެ. އެކުވެރިޔާ ސާބިތުކޮށްދިނީ ޙުސައިން ކުރިން ހިތާވެގެން އުޅުނު ކުދިންގެ ތެރެއިން 2 ކުއްޖަކު އޭނާއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ވިހާފައިވާކަމެވެ. އެ 2 އަންހެންކުދިންގެ ނަމާއި ހުރިހާ ތަފްޞީލްތަކެއްވެސް ކިޔައިދިނެވެ. 

ދެން ފެނުނީ ކުއްލިއަކަށް ޙުސައިން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނުތަނެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީކަމަށެވެ. 

މިހާދިސާ އާއިގުޅިގެން ޒީރޯ ޓޮލަރަންސްގެ ނިޔުސްކުރޫން ޙުސައިނަށް ފޯނުކުރި މީހާ އާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާއަކީވެސް ފަރީދާ އާއި ޙުސައިންގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ފަރީދާ އާއި ވަރަށް ގާތް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ އަޑުއައްސަވާލައްވާ!

"އަހަރެން ހުސައިން ގާތު ބުނިން ކައިވެނީގެ ޙަފްލާއަށް ނުދެވުނީ ވަރަށް ދުރު ސިޓީއެއްގަ ހުންނަން ޖެހުމުންނޭ. މާފުކުރާށޭ! ފަރީދާއަކީ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތް އެނގޭ އަންހެނެކޭ. މިޒަމާނުގެ ނުވެސްލިބޭނެފަދަ ރަނގަޅު އަންބަކަށްވާނެއޭ. އިން ޝާ ﷲ 

އެހެން ބުނީމާ ކުރިން ފަރީދާ އާ އަހަރެންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ބުނިން ލޯބިވެގެން އުޅުނީމޭ ނަމަވެސް ކަންކަން މެދުވެރިވިގޮތުން ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ނުދެވުނީއޭ. އެ ނަޞީބު ތިއަ ލިބުނީ ޙުސައިނަށޭ. އެހިސާބުން ޙުސައިން ފޯނުކަނޑާލީ. އަހަރެން ހުސެން ގާތު އެހެން ބުނީ އޭނާ އެސުވާލުކުރުމުން ދޮގުހެދިނަމަ ފަހުން އެކަން އެނގޭދުވަހެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތިވާނެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވާނެތީ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ލޯބިވެގެން އުޅުނު އަހަރެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެމީހުންގެވެސް އަތްތިލައިގަ ނޫން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން އިނގިލިކުރިވެސް ޖައްސާލާފައެއް ނޯންނާނެ! ދެތުންފަތްވެސް ޖެހިފައެއް ނުވާނެ! 

ޙުސައިން އެކުރީ ވަރަށް ނުބައިކަންބޮޑު ތުހުމަތެއް. ޙުސައިންއަށް ކަންކަން ދިމާވިގޮތާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން!" 

ބައިވެރިޔާއަކީ ޢިއްފަތްތެރިއަކަށްވާން އެދޭއިރު ތިމާއަކީ ޢިއްފަތްތެރިއަކަށްވުން މާމުހިންމު ނޫންތޯ؟ 

- ނީޒާ- ޒީރޯ ޓޮލަންސް ނިޔުސް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް