އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތްދަތިޙާލުގައި ހުރެ ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ތިބާއަށް އުފާވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވަވާ ސަބަބުކަމުގައިވުމަށް އުންމީދުކުރާށެވެ!

ހިތްދަތިޙާލުގައި ހުރެ ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ތިބާއަށް އުފާވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވަވާ ސަބަބުކަމުގައިވުމަށް އުންމީދުކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

މީހަކު ތިބާއަށް ކުރި ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހިތްދަތިކަމެއް ދީފައި އޮތްނަމަވެސް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިތުގައި ޖެހޭނެ ފަދަ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއް ނަމަވެސް ނުކުރާށެވެ! ތިބާގެ ހިތުގެ އިޙްޞާޞްތައް އެހެން މީހުންނާއި ދިމާއަށް ނުފޮނުވާށެވެ! 

ހިތަކީވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ މިލްކްފުޅުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. ހިތްދަތިކަން މިންވަރުކުރެއްވެވުމާއި އުފާވެރިކަން މިންވަރުކުރެއްވެވުން ވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. 

ވީމާ އެހެން މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަންކަންކުރާށެވެ! ހެޔޮ ބަސްތައް ބުނާށެވެ. އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ހުރިހާ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ދެއްވެވުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ތިބާގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން ލުއިކޮށްދެއްވަވައި އުފާވެރިކަން ދެއްވެވުމަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެދިދަންނަވާށެވެ! 

ހިތްދަތިޙާލުގައި ހުރެ މީސްތަކުންނަށް ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރާ މީހުންދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ. ވީމާ ތިބާ ހިތްދަތިޙާލުގައި ހުރެ އެހެން މީހުންނަށް ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ތިބާގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވަވާ ސަބަބުކަމުގައިވުމަށް އުންމީދުކުރާށެވެ.

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް