އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރީތި ދުވަހަކު އަޢުރަ ނިވާކުރަން ތިއަ ތިބެނީ އެދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން މަރުނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކާކުދީގެންތަ؟

ރީތި ދުވަހަކު އަޢުރަ ނިވާކުރަން ތިއަ ތިބެނީ އެދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން މަރުނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކާކުދީގެންތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

މިހާރުވެސް ބައެއް އަންހެނުން ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ މަގުން އަޢުރަ ނިވާނުކށް ތިބެނީ ރީތި ދުވަހަކު ނުވަތަ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ދުވަހަކު އެކަންކުރަންވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ އެފަދަ ދުވަހަކު އަޢުރަ ނިވާކުރަން ތިއަ ތިބެނީ އެދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން މަރުނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކާކު ދީގެން ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެޔަޤީންކަން ދެވޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ގިނަ އެކުވެރިންތަކެއް އެކުގައި އަޢުރަ ނިވާކުރަން އެބަ މަޑުކުރެއެވެ. އެއީވެސް ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ އެކުވެރިންވެސް އަޢުރަނިވާކުރަންވީއެވެ. އެކަންކުރެވުނުހައި އަވަހަކަށެވެ.

އަންހެނުންގެ އަޢުރައަކީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި ހުރިހާ ތަނެއްކަން އެއީ ފެށުނީންސުރެ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އެނގޭ ކަމެކެވެ. އެއީ ކިޔަވައިގެން މިއަދު އަންނަ ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅެއް ނޫނެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުވެސް މިފެންނަނީ، ޙައްޖަށް ދެވެންދެން، ރޯދަ މަސް އަންނަންދެން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ލިބެންދެން ނުވަތަ މީހަކު ކިޔައިފާނެ އެއްޗަކަށް ބިރުން އަޢުރަ ނިވާކުރަން ފަސްޖެހެމުން އަންނަތަނެވެ. ބާޒާރުގައި ފޮތި އަގުހެޔޮވަންދެން، ގިނަ ހެދުންތަކެއް ފެއްސެންދެން ލަސްކުރެވެމުން އަންނަތަނެވެ.

ލޮބުވެތި ކަނބަލުންނޭވެ! ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ދެން އެއްވެސް އާޔަތެއް އިތުރެއް ނުވާނެއެވެ. އިތުރު ޙުކުމްފުޅެއްވެސް ބާވައި ނުލައްވަވާނެއެވެ. އިސްލާމް ދީނަށާއި ﷲ ތަޢާލާ އަށާއި ރަސޫލް (ﷺ) އަށް ލޯބިވުމަކީ ދީނުގައި ކުރަން އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވާފައި ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމެވެ. ޙިޖާބްގެ ޢާޔަތް ބާވައިލެއްވެވުމުން އެއިރު ތިއްބެވި ޞަހާބީ ބޭކަނބަލުން އެކަމަށް އަވަސްވެވަޑައިގެންނެވި ފަދައިންނެވެ. އެބޭކަނބަލުންގެ ހެދުންކޮޅުން ބައެއް ކަނޑުއްވައިލައްވަވައި އަޢުރަ ނިވާކުރެއްވެވި ފަދައިންނެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް