އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ އެބައަކަށް ބަސްފުޅު ވަޙީ ނުކުރައްވާނޭ، ނުބައްލަވާނޭ، އަދި ޠާހިރު ނުކުރައްވާނޭ 3 މީހުންގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ މީހުން އެބަތިބި!

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ އެބައަކަށް ބަސްފުޅު ވަޙީ ނުކުރައްވާނޭ، ނުބައްލަވާނޭ، އަދި ޠާހިރު ނުކުރައްވާނޭ 3 މީހުންގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ މީހުން އެބަތިބި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ﷲ ތަޢާލާ އެބައަކަށް ބަސްފުޅު ވަޙީ ނުކުރައްވާނޭ، އަދި އެބައަކަށް ނުބައްލަވާނޭ، އަދި އެބައަކު ޠާހިރު ނުކުރައްވާނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކުވެއެވެ.

1- މުސްކުޅި ޢުމުރުގައި ޒިނޭ ކުރާ މީހުން

2- ދޮގުހަދާ ވެރިން 

3- ކިބުރިވެރި ފަޤީރުން 

(صحيح مسلم 107{172})

- ޝައޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް 

މި 3 ބާވަތުގެ މީހުންނަށްބަލާއިރު މުސްކުޅި ޢުމުރުގައި ޒިނޭކުރާ މީހުން މަދުކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ. އަދި ހަދިޔާއެއް ދިނުމުން މަދުވެގެން ނުވަތަ ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ކުނިމޫނު ދައްކާ މީހުން ތިބެއެވެ. 

ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ބައެއް މީހުންނަށް ފޭރާން ދިނުމުން އެއީ އެމީހުން ލައިއުޅޭ ފޭރާން ނޫންކަމަށްބުނެ ޤަބޫލުނުކުރި ބައަކު ތިބިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިފަދަ މީސްމީހުން މި ޙަދީޘްފުޅާއިމެދު ވިސްނައިލުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް