އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ތަނުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފިއެވެ. 

ބެލެނިވެރިއަކު ބުނީ ކަރްންޓް ކަނޑާލީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއިމެދު ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ގޮތާއި މިހާރުގެ މިނިސްޓަރު ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބެލެނިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނިކޮށް ކަމަށެވެ. 

"މުޅި ހިސާބުގަ ކަރަންޓް އެބަހުރި. ކަރަންޓް ނެތީ ހަމައެކަނި ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގަ. ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބެލެނިވެރިޔާ ދައްކަމުން ދިއަ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ކަމެއްކަމަށް." މައުލޫމާތު ދިން ބެލެނިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

- އިތުރުތަފްޞީލް އަންނަނީ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ