އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޯބިނުވެވޭނަމަ މައިންބަފައިން ދެކެވާ ލޯބީގެ ފައިދާ ނުފެނިދާނެ!

ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޯބިނުވެވޭނަމަ މައިންބަފައިން ދެކެވާ ލޯބީގެ ފައިދާ ނުފެނިދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޯބިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ﷲ ތައާލާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ބުނަނީ ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބުނެލުމަކަށެވެ. ޢަމަލަކުން އެކަމެއް ނުފެނެއެވެ. ކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވެއެވެ. އިހްތިރާމެއް ނުކުރެއެވެ. މާނައަކީ ﷲ ތައާލާގެ އަމުރުފުޅުތައް ބަލައިގަނެ ކުރުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވެވި ކަންކަން ނުކުރާ ކަމެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަމާދުވެސް ނުކުރާ ކަމެވެ. ޞަދަޤާތްވެސް ނުދޭކަމެވެ.

އެހެންކަމާއިއެކުގައިވެސް އެމީހުންގެ މައިން ބަފައިން ދެކެ ގިނަ ބައަކު ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ކިޔަމަންތެރިވެސްވެއެވެ. އިހްތިރާމްވެސް ކުރެއެވެ. ހޭދަވެސް ކުރެއެވެ. އެފަދަ މީހުން ބުނަނީ އެކަންކަން ކުރަނީ މައިން ބަފައިން އެމީހުންނަށް ކޮށްދިން ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށް ކަމަށެވެ.  

މީސްތަކުންނޭވެ! އިސްފަސް ނުކުރާށެވެ! އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާންވީ ﷲ އަށެވެ. ކިޔަމަންތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވީ ވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ތިބާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ލަފާ މައިން ބަފައިން ދެއްވެވީ ވެސް ﷲ ތަޢާލާ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ވީމާ ފުރުތަމަ ޝުކުރުވެރިވުން އޮތީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ 

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އެހީތެރިވެ އޯގާތެރިވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅެކެވެ. މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އަޅުކަމަކަށްވާނީ ފުރަތަމަ ތިބާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުންނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ފުރަތަމަ ހިސާބު ބައްލަވާނީ ނަމާދާއިމެދުގައިކަން ހިތަށް ގެނައުމުން މިދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ދަލީލު ލިބޭނެއެވެ! 

ﷲ ތަޢާލާއަށް ލޯބިކޮށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާ މީހާ އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިން ދެކެ ވެސް އަނބިދަރިންނާއި އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުން ދެކެ ވެސް ލޯބިވާނެއެވެ. ވީމާ ތަރުތީބުން ކަންކަން ކުރާށެވެ! ކުރާ ކަންކަމުގެ ފައިދާ ފެންނާނީ އެއިރުންނެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް