އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: އަވޭ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: އަވޭ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

އަވޭ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (c10032018) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މިކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 5 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

23 ޖޫން 2022

އަވޭ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފޯން: 7776272 (ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު)

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު