އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ! ޙަސަދަވެރިން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ތިބާގެ ކުށެއް ނުހޯދޭނެ މަގު-

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ! ޙަސަދަވެރިން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ތިބާގެ ކުށެއް ނުހޯދޭނެ މަގު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ކިތަންމެ ގިނަ، ބާރުގަދަ ބައަކު ތިބާގެ ކިބައިން ކުށް ދައްކަން ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަމަށް ކިތަންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ކުށް ދެއްކޭނީ ކުށެއް ކުރުމުންނެވެ. ކުށެއް ނުކުރާ ނަމަ އަޅުވަން ޖެހޭނީ ދޮގު އިލްޒާމެކެވެ. އެކަން ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު ޖަޒާ ދެއްވަވާނެތެވެ! 

މީހުންނާއެކު ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް އަދާކުރާ ވަޒީފާގައިވެސް ތެދުވެރިވެ އިޚްލާޞްތެރިވާށެވެ! ތިމާގެ ކިބައިން ކުށެއް ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާށެވެ! މާނައަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ތިމާ ތެދުވެރިވާށެވެ! ސިއްރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންވެސް އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރާށެވެ! 

ތިމާ ދެކެ ރުޅި އަންނަ ބައަކު އަބަދުވެސް އުޅޭނެއެވެ. ތިމާ އާއި އެންމެ ގާތުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ތިމާއަށް ހެޔޮ ނޭދޭ ޙަސަދަވެރި ބައަކު ތިބޭނެއެވެ. އެމީހުން ތިބޭނީ ތިބާގެ ކުށަކަށް ބަލަބަލައެވެ. އެމީހުންނަށް ދޭ ސަމާލުކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ ތިމާ ކިތަންމެ ސިއްރުން ކުރާ ކަމެއް ނަމަވެސް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. 

ދިރިއުޅެން ކުރާ މަސައްކަތުގައިވެސް އަދި އަމިއްލަ ޙަޔާތުގެ ކަންކަމުގައިވެސް ދެމަފިރިން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައިވެސް ތެދުވެރިވާށެވެ! އެކަކު އަނެކަކަށް ބޭވަފާތެރިނުވާށެވެ! ހަމައެކަކަށްވެސް ތިބާގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކުށެއް ނުފެންނާނެ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާށެވެ! 

ރޫޅޭ ކައިވެނިތަކަށްބަލާއިރު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކައިވެނި ރޫޅޭ އެއް ސަބަބަކީ އެކުވެރިޔާ ތިމާގެ ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށްލުމެވެ. ބޭޒާރުކުރާނެ ސިއްރުތަކެއް އެހުންނަނީ ކުށްކުރެވޭތީ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ކުށެއް ނުކުރާނަމަ ބޭޒާރުކުރަން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އެއިރުން ހަސަދަވެރިންނަކަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެކަން 7 އުޑުމަތިން ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވާ ﷲ ތައާލާ ގެންދަވާނީ އެކަމަށް ޙައްޤު ޖަޒާ މިންވަރުކުރައްވަވަމުންނެވެ. ހެޔޮ ގޮތްތައް އިރާދަކުރައްވަވަމުންނެވެ.

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
55%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް