އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފިރިމީހާ މައިތިރިކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު، އެންމެ ފަސޭހަ ފަންޑިތަ!

ފިރިމީހާ މައިތިރިކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު، އެންމެ ފަސޭހަ ފަންޑިތަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ފަންޑިތައިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން މިބުނެދެނީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި ހަދަން އެންމެ ފަސޭހަ އެއް ފަންޑިތައިގެ ވާހަކައެވެ. 

އެއީ ކައްކާ އެއްޗެތި މީރުކޮށް ކެއްކުކުމެވެ. މީރުކޮށް ކެއްކުމަކީ ފިރިމީހާ މައިތިރިކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

މުހިންމީ ފޮތްތަކުން ނޫނީ ނެޓުން ރިސިޕީތައް ބަލައިގެން އަގުބޮޑު ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީރުކޮށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމެވެ. 

ހަމަ އެއާއެކު ރަހަތަފާތުކޮށްލުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ އެއް ދުވަހު ދިރި ގިނަކޮށްލިއްޔާ އަނެއްދުވަހު ދަވިއްގަނދު ގިނަކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ތަފާތުވާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާއިރު ފިރިމީހާގެ ގާތުން ރަހަ އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ. މީރުކަމަށް ބުނާ ދުވަސް ދުވަހުގެ ފޯމިޔުލާ ގިނައިން ބޭނުންކުރާށެވެ! 

- އަލަފް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް