އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަމުނަމާދު ކުރާ މީހަކަށް ނުކުރެވުނަސް ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެ!

ދަމުނަމާދު ކުރާ މީހަކަށް ނުކުރެވުނަސް ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ސުވާލު:. މީހުންބުނެއުޅޭ ދަމުނަމާދަކީ ކުރަން ފަށައިފިނަމަ ހުއްޓާނުލާ ކޮންމެރެޔަކު ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ނަމާދެކޭ! އަދި ހޭނުލެވިއްޖެނަމަ ހެނދުނު ވެސް ކުރަންޖެހެނެޔޭ މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟

ޖަވާބު:. ރަގަޅު ވާހަކައެއްނޫން. ބޭނުންނަމަ ޤަޟާ ކުރެވިދާނެ. ބޭނުންނަމަ ޤަޟާނުކޮށް ދޫކޮށްލިނަމަވެސް ފާފަވެރިޔެއްނުވާނެ.

ޖަވާބު ދެއްވީ:  ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް. 

(ދަމުނަމާދަކީ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގެ އެންމެ އިތުރުކަންބޮޑުނަމާދެވެ. ކުރަން ފެށުމުން ހިތްވަރުވެސް ލިބޭނެއެވެ. ކުރާހިތްވެސްވާނެއެވެ. ވީމާ ޤަވާއިދުން ނުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ނަމާދުކުރަން ނުފަށައި ނުހުންނާށެވެ. ކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް ޘަވާބު ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ)

 

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް