އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙައިޟުގެ ލޭކެނޑުމާއިއެކު ލަސްނުކޮށް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެ! އަދި ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެ!ޑރ. އިޔާޟް

ޙައިޟުގެ ލޭކެނޑުމާއިއެކު ލަސްނުކޮށް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެ! އަދި ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެ!ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ސުވާލު:. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަގޮތުން ޙައިޟުގެ ލޭކެނޑިގެން އެއްދުވަސް ބަލާފައި ހިނައިގަންނަން ޖެހެނީ، މީރަނގަޅު ގޮތެއްތަ؟ ނޫނީ އެކަން އޮންނަގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

ޖަވާބު:. ލޭކެނޑުމާއިއެކު ލަސްނުކޮށް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެ. އަދި ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެ! 

ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް