އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން:: އީގަލް ކްރީކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން:: އީގަލް ކްރީކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާއި ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

އީގަލް ކްރީކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މި ކުންފުންޔާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 10 ފެބުރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

10 ޖަނަވަރީ 2023

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން: 7330249

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު