އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގޫޗިގޫ ފިހާރަތަކުން ވަޒީފާގެ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުތަކެއް-

ގޫޗިގޫ ފިހާރަތަކުން ވަޒީފާގެ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުތަކެއް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ވަޒީފާ: ސޭލްސް އޮފިސަރ، ސޭލްސް ސްޕަވައިޒަރ، 

ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް، ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަން ޔަޤިން، މުސާރަ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ގުޅުއްވާނީ: 7942060

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު