އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢްލާން: ސިޓީ ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި އުވާލުން

އިޢްލާން: ސިޓީ ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި އުވާލުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ސިޓީ ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި، C06272019 އުވާލުން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96) ގައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން، ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ކުންފުނި އުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފާޠިމަތު ޞައުމާ އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން، އެކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ފޯން ނަންބަރު: 7906435

އީ-މެއިލް: [email protected]

ވީމާ، މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

19 ފެބްރުއަރީ 2023

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު