އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާން މިސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ ޢާޒިމާ މެދުވެރިވެގެން ކޯޓަށް! ހުރިހާ މުސްލިމުން ދެއަތް އުފުލާލައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދިލައްވާ!

ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާން މިސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ ޢާޒިމާ މެދުވެރިވެގެން ކޯޓަށް! ހުރިހާ މުސްލިމުން ދެއަތް އުފުލާލައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދިލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާން މިސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު މެދުވެރިވެގެން ކޯޓަށްހުށަހެޅިއްޖެއެވެ.! 

މިޙާލަތުގައި އޮތީ ހުރިހާ މުސްލިމުން ދެއަތް އުފުލާލައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދިއެދި ދުޢާކުރުމެވެ. ރާއްޖޭގައި މިއޮތް އިސްލާމް ދީނާއި ޢަދާވާތްތެރި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ. 

މިސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް މިސަރުކާރުގެ އިސްލާމް ދީނާއި ޢަދާވާތްތެރި ސިޔާސަތުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ޗިޕްޖައްސުވަން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ! އާމީން 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް