އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި މިވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު އަނބިމީހާ ބައިންދާފަ އިތުރު ލޯބިވެރިން ހޯދާ ފިރިހެނުން އެކަން ކުރާނެތަ؟

ޢިބްރަތްތެރި މިވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު އަނބިމީހާ ބައިންދާފަ އިތުރު ލޯބިވެރިން ހޯދާ ފިރިހެނުން އެކަން ކުރާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީ 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. 7 އަހަރުން ދަށުގެ 3 ދަރިންގެ މަންމައަކީމެވެ. ފިރިމީހާއި 3 ދަރިންގެ އިތުރުން ފިރިމީހާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަވެސް ބަލަހައްޓަމެވެ. ފަތިހުންސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުންގޮސް އިރުއޮއްސި ކުދިންނިންދެވޭވަރުވާއިރު ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެގެން ހަލާކުވެފައެވެ. ގިނަ ރޭރޭ ނިދެނީ ނުވެސްކައި ކުދިން ނިންދަވަން އޮއްވައެވެ. 

މިކަންކަން ފިރިމީހާއަށް އެނގޭކަމަކަށް ނުހަދައެވެ. އޭނާގެ ހިތްފުރައި ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާކުރަމުންގޮސް މިހާރު އުޅެނީ 2 އަންތބަށް ކައިވެނިކުރާށެވެ! އެއީ އޭނާ ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ޚިދުމަތްކޮށް ނުދެވޭތީޔޯލައެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އަނބިންނަކީ މެޝީންތަކެއް ނޫނީ ރޮބޮޓްތަކެއް ނޫންކަން ފިރިންނަށް ވިސްނައިދޭން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ މިބާވަތުގެ ފިރިންނަށް އަނބިމީހާ ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަމަ ވަޒަން ނުކުރެވެނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ބަހަނާޢެއް ދައްކައިގެން އިތުރަށް އުފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ ނޫންބާވައެވެ! 

ކިޔުންތެރިޔާ ތިއަ ފާހަގަކުރައްވަނީ ވަރަށް ގިނަ އަނބިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާއެކެވެ. ތިރީގައިވާ ލިޔުމަކީ ތިއަ ބާވަތުގެ ފިރިއަކު އިޞްލާޙްވުމަށްފަހު ކިޔައިދީފައިވާ ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. 

އަހަރެމެންގެ ކައިވެންޏަށް 6 އަހަރެވެ. 4 އަހަރުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަކުވެސް ހުރެއެވެ. އަހަރެންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން އަނބިމީހާ ކޮށްދެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނާއި އަޅާލަން ޖެހޭވަރަށް އަޅައިލެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

އެހެންވެ އެހެން ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވާން ފެށުނެވެ. އޭނާ އަހރެންނަށް ލޯބިދެއެވެ. އަހަރެންގެ ކަންކަމަށް އަޅައިލައެވެ. އެހެންވެ އަނބިމީހާގެ ކިބައިން އުނިވާބައި އޭނާގެ ކިބައިން ލިބޭނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރެވުނެވެ. 

އެކަން އަނބިމީހާއަށް ފަޅާއެރުމުން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ޖެހެން ފެށިއެވެ. ޒުވާބުވެސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު ޒުވާބެއްގެ ތެރެއިން އަނބިމީހާ ދޫކޮށްލާފައި ލޯބިވެރިޔާއާއިއެކު ދިރިއުޅެން އޭނާގެ ގެއަށްދާން ނިންމީމެވެ. 

ކާރުގައި އެގެއަށްދަނިކޮށް ފެނުނީ އެކްސިޑެންޓެއްވެގެން އުޅޭތަނެވެ. ފިރިމީހާ އޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޒަޚަމްވެފައެވެ. އަނބިމީހާ ކައިރީގައި ހުރެގެން ވަރަށް ބާރަށް ރޮނީއެވެ. އެތަން ފެނުމުން މިސްރާބް ބަދަލުކޮށްލާފައި ދިއައީ އަހަރެންގެ ރަޙްމަތްތެރިއަކު ހިންގާ ހޮސްޕުޓަލަކަށެވެ. 

ގޮސް އެނާލައްވައި ލޯބިވެރިޔާއަށް ފޯނުކުރުވީމެވެ. "ތިބާގެ ލޯބިވެރިޔާ ވަރަށް ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއްވެގެން ގެނެސްފައި އެބައޮތް. މިނަމްބަރު ފެނުނީ އޭނާގެ ފޯނުން. "މައި ލަވް" ޖަހާފައި ސޭވްކޮށްފަ އިނީ. ހީވަނީ ގަދަވިނަމަވެސް މުޅި އުމުރަށްވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ ވާގިނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގައި އެނދުގައިހެން." 

އޭނާގެ ޖަވާބަކަށްވީ "މިއީ ނުބައި ނަމްބަރެއް. ދެން ނުގުޅާތި" އެވެ. ފޯނު ކަނޑާލުމުން އަލުން ގުޅިއިރު ނަމްބަރު ހުރީ ބްލޮކްކޮށްފައެވެ. 

ރަޙްމަތްތެރިޔާ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއަށް ފޯނުކޮށްފައި ހަމަ އެ މެސެޖް ދިނެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހުރީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އެއިރު އަހަރެން އޮތީ ގައިމަތީގައި ބެޑްޝީޓްތަކެއް އަޅައިގެން ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް ހެދިގެންނެވެ. އަނބިމީހާ އައިސް އެނދުގައި އިށީނދެ އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯންފެށިއެވެ. އަދި ބުނަން ފެށިއެވެ. "އިބްރާހީމްއެވެ. އަހަރެން ތިބާދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވަމެވެ. އަހަރެން ތިބާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރީއެއް ނޫނެވެ. ދަރިފުޅު ބަލަމުން މަންމަގެ ކަންކަންވެސް ކުރަންޖެހުމުން ބުރަވީއެވެ. އެކަން ތިބާއަށް ނުވިސްނުނީއެވެ. ތިބާ ނެތް ދުނިޔެއެއް ބޭނުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަރެމެން ދެމައިން ދޫކޮށްލާފައި ނުދާށެވެ! އެނބުރިއަންނާށެވެ!" 

އެހިސާބުން އަހަރެންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. ރޮވިއްޖެއެވެ. ތެދުވެ ބައްދައިވެސް ލެވިއްޖެއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ކަންކަން ކުރެވުނު ގޮތާއިމެދު މާފަށްވެސް އެދުނީމެވެ. އަދި ފޯނުކޯލުގެ ޙަޤީޤަތްވެސް ކިޔައިދިނީމެވެ. އަދި ދެން ދުވަހަކުވެސް އެހެން އެއްވެސް އަންހެނަކު ދެކެ ލޯބިނުވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވެސްވީމެވެ. 

އެހިސާބުން ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައި ކާރުގައި ގެއަށް ދިއައީއެވެ. ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ ހަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް