އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުނަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެ! އިސާހިތަކު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި ބަނދެވިދާނ: އަމީން އިބްރާހީމް

ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުނަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެ! އިސާހިތަކު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި ބަނދެވިދާނ: އަމީން އިބްރާހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

"ދިވެހިންގެ ފަޚުރުވެރި ގައުމީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރި ވުމަކީ ގައުމިއްޔަތުގެ ރުކުންތަކަށްއިސްކަންދިނުން. އެއިން އެއްވެސް ރުކުނަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެ. އިސާހިތަކު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި ބަނދެވިދާނެ."

- ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ/ އަމީން އިބްރާހީމް

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް