އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފައުޅުވާނެ ބޮޑު ދައްޖާލަށްވުރެ އިސްލާމް ދީނާމެދު މިހާރު ފިތުނައުފައްދާ ދައްޖާލުންތައް ދެކެ ގަންނަން ޖެހޭ ބިރު މާބޮޑު!: ޝައިޚް ޢުމަރު އަލްބަނާ

ފައުޅުވާނެ ބޮޑު ދައްޖާލަށްވުރެ އިސްލާމް ދީނާމެދު މިހާރު ފިތުނައުފައްދާ ދައްޖާލުންތައް ދެކެ ގަންނަން ޖެހޭ ބިރު މާބޮޑު!: ޝައިޚް ޢުމަރު އަލްބަނާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަމުން މިއަންނަ ތަރުތީބަށްބަލާއިރު، ބޮޑު ދައްޖާލު އެހައި އަވަހަށް ފައުޅު ނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އޭތީގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ފުޢާކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބައެއް މީހުން އެބަ ބުނެއެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯއެވެ؟  

ކިޔުންތެރިޔާގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނީ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އެކަމަށް އެދި ދުޢާކުރަން އައިސްފައި އެއޮތީ މީގެ 1450 އަހަރުވަރުކުރިންނެވެ. އަދި ކަހަފް ސޫރަތުގެ އާޔަތްތައް ދަސްކުރަން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވީވެސް އެއިރުއެވެ. ވީމާ އެއިރުންސުރެ މުސްލިމުން ކުރަމުންއަންނަކަމެއް، ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އެނގި ޘާބިތުވާކަމެއްގައި ތިއަ މީހަކަށް ތިއަ ގެންގުޅެވެނީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. 

އަދި ތިރީގައިވާ ލިޔުންވެސް ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ!  

ދައްޖާލު އަރައިފާނެތީ އެންމެންވެސް ކަން ބޮޑުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައަކު  ދައްޖާލު ފައުޅުވެދާނެ ވަގުތާއިމެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ނަމާދުގެ ފަހު އައްޙިއްޔާތުގައި ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވުމަށް ކިޔަން އޮންނަ ދުޢާ ކިޔާއިރު މިކިޔެނީ ކީކޭކަންވެސް ހިތަށް އަރުވަނީ ވަރަށް މަދު މީހެކެވެ. ވީއިރު ދައްޖާލު ފައުޅުވެދާނެތީ ކަންބޮޑު އެބަ ވެވޭހެއްޔެވެ؟  

އެދުޢާގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ފައުޅުވާން އޮތް ދައްޖާލުގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މިދުނިޔޭގައި އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ފިތުނަ އުފައްދަމުން މިހިނގާ އެންމެންނަކީވެސް ދައްޖާލުންނެވެ. އެ ދައްޖާލުން އުފައްދާ ފިތުނައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވެވުންވެސް ދުޢާގެ މާނައިގައި ހިމެނެއެވެ. އެތައް ހާސް ދައްޖާލުން މިހާރުވެސް މިވަނީ ފައުޅުވެފައެވެ. އެގެންދަނީ ފިތުނަ އުފައްދަމުންނެވެ. މީސްތަކުން އިސްލާމް ދީނާއި ދުރަސް ޖައްސުވަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަހަރެމެންނަށް އެބަ ބިރުގަނެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ބިރު ނުގަނެވޭތަނުގައި ފެންނަނީ ދައްޖާލުންތަކުގެ އައުވާނުންނަށްވެގެން އުޅެވޭ ތަނެވެ.  

މިއަދު މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ހާޞިލު ނުކުރެވޭނެ ކަންކަމާއިމެދު ވިސްނުމެވެ. ބޭކާރު ކަންކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވުމެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ތިމާއަށް ކުރެވެން ހުރި އަދި ތިމާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެވެ.  

ދައްޖާލު އަރައިފާނެތީ ކަންބޮޑުވުމުގެ އޮތީ ކޮން ބޭނުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަންބޮޑުވި ނަމަވެސް ދައްޖާލު އެރުމުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ދައްޖާލު ފައުޅުވާނެއެވެ. ކުރަންއޮތް ކަމަކީ ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަންޖެހޭ ދުޢާ ކުރުމެވެ.

 

- ޝައިޚް ޢުމަރު އަލްބަނާގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
6%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު