އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދަށް ހުއްޓާ ތަތް މަކުނެއް، ކުރަތްޕެއް ފަދަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނަމާދު ދޫކޮށްލާފަ އެހެން ތަނަކަށް ދެވިދާނެތަ؟

ނަމާދަށް ހުއްޓާ ތަތް މަކުނެއް، ކުރަތްޕެއް ފަދަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނަމާދު ދޫކޮށްލާފަ އެހެން ތަނަކަށް ދެވިދާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ނަމާދަށް ހުއްޓާ ތަތްމަކުނެއް، ކުރަތްޕެއް ފަދަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނަމާދު ދޫކޮށްލާފަ އެހެން ތަނަކަށް ދެވިދާނެތަ؟  

މިސުވާލުކުރުމުން ޝައިޚް ޢާޞިމް އަލް-ހަކީމް ހިނިފުޅުވަޑުވަމުން ވިދާޅުވީ އެފެނުނު ތަތް މަކުނު ނުވަތަ ކުރަފި ތިބާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ނަމާދު ދޫކޮށް ދިއުމުގަ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. "ތިއަ ދައްކަނީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ. އުނދަގޫކޮށްފާނެކަމަށް ވިސްމިއްޖެނަމަ އަތުން ފޮޅާލާފައި ނަމާދުކުރިއަށް ގެންދާނީ."  

"ދެން އޮތީ ބޮޑު ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ފަދަ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ފެނުން. އެޙާލަތުގައި އޭތި ޙަމަލާދެންދެން ހުރެގެން ނުވާނެ. ސަލާމަތްކަން ހޯދަންޖެހޭނެ!" 

- ޝައިޚް ޢާޞިމް އަލްޙަކީމް

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް