އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަޅޯޖޫސް: ޚަރަދުކުޑަވެފަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ޙައްލު ލިބެން އޮތް ޖޫހެއް!

ފަޅޯޖޫސް: ޚަރަދުކުޑަވެފަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ޙައްލު ލިބެން އޮތް ޖޫހެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ބޭރުން އެތެރެކުރާ މޭވާގެ އަގުން ބަލައިފިނަމަ ފޮޅޮލަކީ އަބަދުވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ރަށްރަށުގެ ގޯތިތަކުގައި ފަސޭހައިން ހެއްދޭވެސް ބާވަތެކެވެ. މޭވާ ލިބުން އަވަސް ބާވަތެކެވެ.

ފަޅޯ ޖޫސް މުހިންމުވަނީ ލިބޭ ވިޓަމިންތަކުގެ އިތުރުން ޙަޖަމް ރަނގަޅުވެ ފާޚާނާކުރަން ފަސޭހަވާތީއެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ ޤަވާއިދުން ފާޚާނާކުރަން މައްސަލަ ހުންނަ ބައެކެވެ. ފާޚާނާ ނުކުރވުނީމާ ބަނޑުގައި ރިއްސުން، ކައިބޮއި ހަދަން އުނދަގޫވުން، ބަނޑުކުނިވެ ވައިލެވުން ، ގޭހުގެ މައްސަލަތައް، ފަދަ އެތައް މަސައްލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.  

ބޭރު ކަރަތަކުގެ މީހުން ހެނދުނުގެ ސަޔާއިއެކު ފަޅޯ ޖޫސް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އަދި ކެއުމަށްފަހު ކައިލާ މޭވާއަކަށްވެސް ފަޅޯ ބޭނުންކުރެއެވެ. އެމީހުން ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި އެއްކޮށްލަނީ ކުޑަ މުގުރި އަސޭމިރުސް ކޮޅެކެވެ. އަސޭމިރުހަކީވެސް ހަމަ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ބާވަތެކެވެ.  

ޤަވާއިދުން ފާޚާނާކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ   

- މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް