އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުދުމުން އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ހުންނަ މީހަކަށް ގާތީ އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ދުވަހެއް ނުފެނުން!

ތިމާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުދުމުން އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވާން ހުންނަ މީހަކަށް ގާތީ އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ދުވަހެއް ނުފެނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވިފައި ތިބި އެތައް ބައިވަރު ބައަކު އަބަދުވެސް ތިބޭނެއެވެ. އެފަދަ މީހަކަށް އެހީތެރިވެދޭށެވެ! އޭނާގެ ތަކްލީފްތައް ފަސޭހަކޮށްދޭން އެހީތެރިވާށެވެ! އެއިރުން ތިބާއަށް އުފުލަން ޖެހޭ ތަކްލީފްތައް އުފުލަން ﷲ ތަޢާލާ އެހީތެރިވެވޮޑިގެން ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

ވީމާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ ތިމާ ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި ނުމުމުން ކުރަން އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ! އެހެނީ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ ތިބާ ކުރަން ހުރިކަންކަން ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވުމަށް ބާރަކަށް ވެގެންދާނެކަން ޔަޤީނެވެ. 

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހަކު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ މީހެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ދުވަހެކެވެ. ދިރިއުޅުން މިކިޔަނީ އެހުރިހައި ކަމެއް އެއްކޮށްގެންނެވެ. ވީމާ ތިމާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެ ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުވެސް ނުކުރާށެވެ. 

މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ދަލީލަކީ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި ދެއްވެވުމުގައި ރަސޫލް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢަމަލުފުޅު ކުރެއްވެވި ގޮތެވެ. މީހަކު ކަމަކު އެދިގެން އައުމުން އެމީހާގެ ބޭނުން އަމިއްލަފުޅަށް ފުއްދަވައި ދެއްވެވެން ނެތް ޙާލުކޮޅުގައި ތެދުވެވަޑައިގެން އެމީހާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައި ދެއްވެވޭނީ ކޮން ޞަހާބީއަކަށްތޯ ސުވާލުކުރައްވަވައިގެން ވެސް އެހެން މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި ދެއްވަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވެވި ކަމެވެ. 

ވީމާ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން އަހަރެމެންނަށް މިވަނީ ސުންނަތް ކަމަކަށްވެފައެވެ. ރަސޫލް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އެކަމުގެ ފައިދާ އެމީހަކަށް ދެދުނިޔޭގައިވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް