އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ބަހެއް ބުނެވިއްޖެ ނަމަ ތައުބާވާން ޖެހޭނެ! ތައުބާ ނުވިނަމަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއީ އަނިޔާވެރިއެއް!

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ބަހެއް ބުނެވިއްޖެ ނަމަ ތައުބާވާން ޖެހޭނެ! ތައުބާ ނުވިނަމަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއީ އަނިޔާވެރިއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

މީހުންގެ ސިފަ އަށް ހަޖޫ ޖަހައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތް ގޮތުން މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން މިހާރު މިވަނީ ޢާންމުކަމަކަށްވެފައެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމުން "ހޫނުވުމުން" އެއީ ސަމާސާއަކަށް ބުނި ބަހެއް ކަމަށް އެބަ ބުނެއެވެ. އެއީ "އެހެން ބުނި ބަހެއް" ނޫން ކަމަށްވެސް އެބަ ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ﷲ ތަޢާލާ ކަނޑައެޅިގެން ނަހީ ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެއް ސަމާސައަކަށް ނަމަވެސް ކުރުމުން ފާފަވެރިވާނެ ކަމެވެ. ބިރުވެތިވާން ޖެހޭނީ އެކަމެއް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އޮތް ގޮތާއިމެދުގައެވެ. 

އަލްހުޖްރާތު ސޫރަތުގެ 11 ވަނަ އާޔަތަށް ބަލާށެވެ! އީމާންވެގެން ތިބި އެންމެންނާއި މުޚާޠަބް ކުރައްވަވައި، ފިރިހެނުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަދި އަންހެނުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއްބައަކު އަނެއް ބައަކަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރަން ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވައިފައެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ޣީބަ ނުބުނުމަށްވެސް ވަނީ އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވައިފައެވެ. 

ހަމައެޢާއިއެކު އެއް ބައަކު އަނެއް ބައަކު ނުރުހޭ ފަދަ ލަޤަބްތަކުން ނުގޮވަން ކުރައްވަވާފައިވާ އަމުރުފުޅަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ނުރުހޭނެ ނަމަކުން އެމީހަކާއި މުޚާޠަބް ނުކުރާށެވެ. މިކަންކަމުގެ ހުރި ބިރުވެރިކަން ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! "އީމާންވުމަށްފަހު ފާސިޤްވުމުގެ ނަން ލިބުމަކީ ހައުދަހައިވާ ނުބައިވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޮތުމުން އެކަނިވެސް މިކަންކަމުގެ ނުބައިކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދި އެވަރުން ފުއްދަވައި ލެއްވެވީއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ތައުބާވާން ޖެހޭނެކަންވެސް އެވަނީ އަންގަވައިފައެވެ. ތައުބާ ނުވިނަމަ އެއީ އަނިޔާވެރިއެއް ކަމަށްވެސް އެވަނީ ބަޔާންކުރައްވަވައިފައެވެ. 

މިކަންކަމުން އެނގިގެންދަނީ ދުލުގެ ހަމަލާތަކަކީވެސް ހަމަ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއް ކަމެވެ. ތިމާގެ ދުލުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ނުހިފައިފިނަމަ އެމީހަކީ ފާސިޤަކަށްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެވެ. ދުލުގެ ސަބަބުން އެމީހަކީ ހަމަ އަނިޔާވެރިއަކަށްވެގެންވެސް ހިނގައިދާނެ ކަމެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް