އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބިރުވެތިވާންވާނެއެވެ!

ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބިރުވެތިވާންވާނެއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ މިންވަރު ކުޑަވުމުން ބައެއް ފަހަރު ކުށްތައް ވެސް ކުރެވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ފާފަވެރިވެސް އެބަ ވެވެއެވެ. ވީމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޮންޖެހުމަކާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ތައުފީޤް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަން ވާނެއެވެ. 

ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވުމުން އެކަމުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަކީ އެހައި ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޣައިބުގައިވާ ކަންކަން ނުއެނގޭނެތީއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް މީހުންގެ މައްޗަށް އެބަ ދޮގު ތުހުމަތުތައްވެސް ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ފާފަވެރިވާނެ ކަންކަމެވެ. ވީމާ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު މިފަދަ މޭރުމަކުން ދުޢާކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ! 

ތިމާއަށް ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވީ މިވެނި މީހެއްގެ ސަބަބުން އެބަ ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ބުނުމެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާއަށް އެއްވެސް ދެރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ގެއްލުމެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ. ހުރިހާ ކަންކަން ވެސް ކުރިމަތިވާނީﷲ ތަޢާލާ ކުރެއްވެވުމުންނެވެ. ވީމާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމަވުމަށް ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދުޢާ ކުރުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެކަމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ! 

"ޔާ ﷲ! މިއަޅާގެ ކުރިމަތީގަ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަމުން ސަލާމަރްވުމަށް މިއަޅާ ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިނބަ ﷲ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ. މިއަޅާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިއަޅާއަށް އެނގޭ މިންވަރު ކުޑަކަމުން މިއަޅާއަށް ކުށެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިޢަޅާއަށް ޢަފޫކުރައްވަވާނދޭވެ! 

"ޔާ ﷲ! މިއަޅާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެހައި ގޮންޖެހުންތަކާއި މުޞީބާތްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުން މިއަޅާއަށް ސަލާމަތް ވެވޭނީ އިނބަ ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި ވާގިވެރިކަމާއި މަދަދު ލިބިގެންކަން ހިތުގެ އަޑިން މިއަޅާ ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިއަޅާއަށް އިނބަ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި އެހީތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވަވާނދޭވެ!. އާމީން."

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް