އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދާއިރު ގެންދަން ޖެހޭ 3 ލަގެޖުން 1 ލަގެޖަކީ ކައިވެނިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދާއިރު ގެންދަން ޖެހޭ 3 ލަގެޖުން 1 ލަގެޖަކީ ކައިވެނިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޒްރަތަށް ދާއިރު 3 ކަމެއް އެމީހަކާއިއެކު ގެންދަން އެބަޖެހެއެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއި ރަސޫލް (صلى الله عليه وسلم) ގެ ސުންނަތަށް ތަބަޢަވުމާއި ސާފުތާހިރު ހަށިގަނޑެކެވެ. މިއީ ދަތުރުދާއިރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގެންދަން ޖެހޭ 3 ލަގެޖް ކަމަށް ބަލާށެވެ! 

މިތިން ލަގެޖުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނި ހިމެނޭކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ މިހެން ބުނުމުން ތިއަ ތަނުގައި ކައިވެނި ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ. ކައިވެނި ހިމެނެނީ 3 ވަނަ ލަގެޖުގައެވެ. ސާފުތާހިރު ހަށިގަނޑެއް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ގެންދެވޭނީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކައިވެނި ދަމަހައްޓައިގެން ކަމަށްވާތީއެވެ. 

ވީމާ ކައިވެނި ކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެގެންކަން އެބަ އެނގިގެންދެއެވެ. އަދި ކައިވެނި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް އެބަ އެނގިގެންދެއެވެ. ކައިވެނީގެ މުހިންމު ކަމާއި ކައިވެނި ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން މިހައި މަތިވެރި އިރުވެސް ކައިވެންޏަކީ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް އެބަ ހަދަމުއެވެ. ކުޑަކުދިން ކުޑައިރު އެކުގައި ކުޅެން އުޅެފައި ކޮންމެވެސް ކަމަކާއިމެދު ހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ތޮޅޭ އުޞޫލުން ދެމަފިރިން ޒުވާބުކޮށްފައި އަދި ކުޅުން ހުއްޓާލައި އެއް ކުއްޖަކު ގެއަށް ފޮނުވައިލާ އުޞޫލުން އަހަރެމެން ކައިވެނި ރޫޅާލައި އެކަކު އެބަ ގެއިން ބޭރުކުރަމުއެވެ. މިއީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.   

ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ބައިވެރިއަކާއި ނުލައި ދިރިއުޅުމަކީ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިޒަމާނަށް ބަލައިފިނަމަ ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެކަނި ދިރިއުޅޭ ނަމަ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ގޯޅިތަކެއް އެޅުން ވަރަށް ގާތެވެ. ގޯޅި އެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަފްސް އެދަނީ ނުތާހިރު ވަމުންނެވެ. ވީމާ ތާހިރު ހަށިގަނޑެއް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ގެންދިއުން ވާނީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށެވެ. 

ކައިވެންޏަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައެވެ. ކައިވެނި ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ނުދެމެހެއްޓިއްޖެނަމަ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައި އެދަނީ ބަނގުރޫޓުވެގެންނެވެ. ދެން އޮތް ބައާއިގެން ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމެއް ދިރިއުޅުމަކީ ކާކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ މީހުން ތިބޭނީ ސަތޭކައަކުން އެކެކެވެ. 

ކައިވެނި ދެމެހެއްޓުމަކީ އެހައި ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ! އެއީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެއްވެސް ދެ މީހަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޚިޔާލު އެއް ގޮތް ދެމީހަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވީމާ ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްގެ މެދުގައިވެސް މައްސަލަތައް ހުންނާނެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އެކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން ދިރިއުޅެން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން ދިރިއުޅުމެވެ. މިބުނި ކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ދިރިއުޅޭނަމަ ނުލިބިގެން އެންމެން މިއުޅޭ ލޯބި ދާނީ ލިބެމުންނެވެ. ޙަޔާތް ދާނީ އުޖާލާވަމުންނެވެ. ބާއްޖަވެރިވަމުންނެވެ. 

ވިސްނަންވީ މިދުނިޔެއަކަށް ނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދާން ޖެހޭނެ ދުވަހަށެވެ. އެދުވަހު ސަލާމަތްކަން ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަށެވެ. ވީމާ ކައިވެނި ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަން މިވަރުންވެސް އެނގިގެންދެއެވެ. 

"ތިއަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ހަމަތިއަަބައިމީހުންގެ ނަފުސްތަކުން އަނބިން ހެއްދެވިކަމީ، އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ތިއަބައިމީހުން އެކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ހަމަހިމޭންކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ތިއަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާއި، އޯގާވެރިކަން ލެއްވެވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ފިކުރު ހިންގާ ބައަކަށް އެކަމުގައި ހެކިތަކެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ." (އައްރޫމް: 21) 

މިއާޔަތުގައި އަހަރެމެންގެ ނަފްސްތަކުން އަނބިން ހެއްދެވިކަން އެއީ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެއްކިތަކުގެ ތެރެއިން ހެއްކެއް ކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވަވާފައި އޮތުމުން އެކަނިވެސް މި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ދަލީލަކަށް ފުދިގެންދެއެވެ.

 

ޝައިޚް ޔާސިރު ޤާދީގެ ދަރުސަކުން 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް