އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުވަފެނުގަ ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އެކަން ކުރެވޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ

ހުވަފެނުގަ ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އެކަން ކުރެވޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ތިބާ ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ހުވަފެނުގައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއީ ތިބާއަށް އެފަދަ ހެޔޮ އަމަލެއް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ބަލާށެވެ. އަދި އެކަމެއް ކުރަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ. މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އެކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ވީމާ ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔަން ޖެހޭ ޛިކުރުތައް ކިޔަންވާނެއެވެ. ކުރުސި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ޝައިޠާނާއަށް ވަސްވާސް ދޭން ކައިރި ނުވެވޭނީ އެއިރުންނެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! ނިދަން ސުންނަތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ނިދަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ! ނިދުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރާށެވެ. އެއިރުން ތިބާއަށް ނިދިން ހޭލެވެންދެން ތިބާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާނެ މަލާއިކަތަކު ﷲ ތަޢާލާ ބަހައްޓަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ. 

ވީމާ ނިދަންވީ ގޮތަށް ނިދިއްޖެ ނަމަ އެ ނިދެނީ 2 ފަރާތެއްގެ ހިމާޔަތުގައެވެ. އެކަކީ ކުރުސި ކިޔުމުން ތިބާއަށް ނިދިން ހޭލެވެންދެން ﷲ ތަޢާލާ ތިބާގެ ހިމާޔަތުގައި ބަހައްޓަވައި ދެއްވަވާ ފާރަވެރިޔާއެވެ. 2 ވަނައީ ވުޟޫ ކޮށްގެން ނިދުމުން ނިދީން ހޭލެވެންދެން ތިބާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވަވަން ބަހައްޓަވާ މަލާއިކަތާއެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ ބައަކަށް ވަނީ މިކަންކަން ހަނދުމަނެތިފައެވެ. މިހުންނަނީ ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ފަރު ޖެއްސެން ހުރި ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަންކަން ކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. 

 

- ޝައިޚް ޔާސިރް ޤާދީގެ ދަރުސަކުން 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް