އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކީރިތި ޤުރްއާން ދޮގުކުރަން މަސައްކަތްކުރާތާ ސާދަސަތޭކަ އަހަރު! ޕްރޮފެސަރ ގެރީ މިލަރ އިސްލާމްވެ އަބަދުލްއަހަދް އަށްވީ ސަބަބު!

ކީރިތި ޤުރްއާން ދޮގުކުރަން މަސައްކަތްކުރާތާ ސާދަސަތޭކަ އަހަރު! ޕްރޮފެސަރ ގެރީ މިލަރ އިސްލާމްވެ އަބަދުލްއަހަދް އަށްވީ ސަބަބު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މީރިތި ޤުރުއާން ބާވައި ލެއްވެވުނުތާ 1450 އަހަރުވަނީއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލައްވަވަން ފެށްޓެވީންސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ކީރިތި ޤުރްއާން ދޮގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހަމަ އެންމެ ކަމެއްވެސް ދޮގު ނުކުރެވުނުތަނުގައި ދޮގުކުރަން މަސައްކަތްކުރި އެތައް ބައަކަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގުމުން ވަނީ އިސްލާމް ދީން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައެވެ.


އިންސާނާ ވެސް އަދި އެހެން މަޚްލޫޤުންވެސް، އެންމެހައި މަޚްލޫޤުންވެސް އުފައްދަވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވަނީ ބަޔާން ކުރައްވަވައިފައެވެ. މިއަދުގެ ސައިންސުން މިވަނީ އެކަމަށް ފުރިހަމަ ދަލީލު ލިބިފައެވެ.


މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން، ސްކޭން ކުރުމެއް، އެކްސްރޭއެއް ނުހެދޭއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ލޭޓެސްޓެއްވެސް ނުހެދެއެވެ. އެފަދަ ޒަމާނެއްގައި ބާވައި ލެއްވެވި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ އެކަލާނގެ އިންސާނާ އުފައްދަވަނީ ފެންތިއްކަކުން (މަނިތިއްކަކުން) ކަމާއި މައިމިހާގެ ބަނޑުގައި އުފެދި ބޮޑުވާ ގޮތް ބަޔާން ކުރައްވަވައިފައެވެ. އަދި މަރުވެ ނެތިދާ ގޮތް ވެސް ވަނީ ބަޔާން ކުރައްވަވައިފައެވެ.


މިފަދަ އެތައް ކަމަކުން އެނގި ޔަޤީންވަމުން މިދަނީ އިންސާނާ އުފެއްދެވީ ﷲ ތަޢާލާ ކަމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ސައިންސްގެ ޒަރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް ޒަމާނެއްގައި މިކަންކަން މިހައި ތަފްޞީލުކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އޮންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަން ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވިސްނޭނެއެވެ. އިންކާރު އެކުރަނީ އަލިފާނުން ހޫނު ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ދަޢުވާ ކުރާނެ މީހުންނެވެ.


ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުން ކުށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޕްރޮފެސަރ ގެރީ މިލަރގެ ނިންމެވުމެވެ. ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ! ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށްލައްވާށެވެ!


ޕޮރޮފެސަރ ގެރީ މިލަރ ކީރިތި ޤުރްއާނުން ކުށް ހޯއްދަވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނިމުމަކަށްވީ ކީރިތި ޤްރުއާނުގެ ފުރިހަމަކަން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަވައި ޢަބްދުލް އަހަދުއަށްވެވަޑައިގަތުމެވެ.


ގުޅުންހުރި ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް:
http://www.islamforchristians.com/gary-miller-man-challenged-quran/

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް