އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންސާނާގެ ފުރާއަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ ދިނުން ހުއްޓައިލާށެވެ!

އިންސާނާގެ ފުރާއަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ ދިނުން ހުއްޓައިލާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 34 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ އެމީހެއްގެ ފުރާނައަށް ދިރުން ދޭށެވެ! ވީހައި ތާޒާކަންމަތީގައި ފުރާނަ ބަހައްޓާށެވެ! ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭށެވެ. ކައްވަޅުގެ ޢަޛާބުންނާއި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ފުރާނައަކަށް އެމީހާގެ ފުރާނަ ހެދުމަށެވެ. 

މިކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރެވެން އޮތީ ފުރާނައަށް ކާނާދީގެންނެވެ. ވީމާ މިގޮތަށް ވިސްނައިލާށެވެ. ތިމާ މުސްލިމެއް ކަމުގައި ވުމުން އެއީ ފުރާނައިގައި އިންދޭ ގަހެވެ. އެ ހިސާބުން ގަސް ހެދިބޮޑުވާން ފަށައެވެ. ނަމަވެސް އެ ގަސް ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހެދި ބޮޑުވުމަށް ކާނާ ބޭނުންވެއެވެ. 

އެގޮތުން ބަލައިފިނަމަ ފުރާނައިގެ ކާނާއަކީ ނަމާދުކުރުމެވެ. ބައެއް މީހުން ކާނާއަކީ ތަޤްވާވެރިކަން ކަމުގައި ވެސް މާނަކޮށްފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ބުނާނީ އެއީ ނަމާދުކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެނީ ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުވާނީވެސް ނަމާދުކުރުމުންނެވެ. ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކަށް ތަޤްވާވެރިކަމެއް ނެތެވެ.

ވީމާ ނަމާދު ވަގުތުޖެހުމުން އެކަމަށް ޢުޒުރު ދައްކާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާށެވެ! އެއްވެސް ބަހަނާއެއް އުޒުރެއް ދައްކަން ނުއުޅެ ނަމާދުކުރަން އަވަސްވެގަންނާށެވެ! ބަންގީގެ އަޑު އިވުމުން އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް އުޒުރު ދައްކާށެވެ! އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާށެވެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާ ކަމަކީ ނަމާދުކުރުން ކަމުގައި ހަދާށެވެ! އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަކީ ފުރާނައަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެވެ. ފުރާނައަށް އަނިޔާ ނުދޭށެވެ! އިންސާނާ އޭނާގެ ފުރާނައަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އެމީހާ ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާއެވެ! އެ ޖަރީމާގައި ހަލާކުވެގެންދާނީ ހަމަ އެމީހެކެވެ. ތިމާއެވެ!

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް