އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރިޒުޤަށް އެދި ދުޢާކުރުމުގަ ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންކަން

ރިޒުޤަށް އެދި ދުޢާކުރުމުގަ ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންކަން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތްނަމަ ކަންބޮޑުވެވޭނެއެވެ. ދަތިތަކާއިމެދު ވިސްނައިލެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެކަންކުރަންޖެހޭ އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގަ އެއީ ތިމާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމުގައި ދެކެގެން ނުވާނެއެވެ! އެހެނީ ތަނަވަސްކަމަކީ ހުރިހާ ހިތާމަތަކާއި ހިތްދަތިކަން ފޫބައްދައިދޭ ކަމެއް ނަމަ ދުނިޔޭގެ އެންމ ބޮޑެތި ބިލިއަނަރުން ކަންބޮޑުވެ ޑިޕްރެސްވެގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ! 

ތިބާ ހެޔޮ ޙާލުގައި ގަދަވެ ސަލާމަތުން އެބަ ހުރިހެއްޔެވެ؟ އެއޮތީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތް ދެއްވަވައިފައެވެ. ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވައިލެވޭވަރަށް ކާނެ އެތިކޮޅެއް އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟ އެއޮތީ ދެން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައް ފުރިހަމަވެފައެވެ. 

ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވަނީ އެކި މީހުންނަށް އެކިވަރަށެވެ! ވީމާ އެވެނި މީހަކު އުޅޭ ތަނަވަސްދިރިއުޅުމާއިމެދު ނުވިސްނާށެވެ! އޭނާ އެއުޅެނީވެސް އަދި ތިބާ ތިއުޅެނީވެސް ހަމަ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރެއްވެވި ފެންވަރުގައެވެ. ނަތީޖާ ފެނިގެންދާނީ އާޚިރަތްދުވަހުއެވެ. މީޒާނުގަ ޢަމަލުތައް ކިރައިލެވޭ ވަގުތުގައެވެ. 

ތިމާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައިދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރާއިރުވެސް ދުޢާކުރަންވާނީ ރިޒުޤަށް އެދިއެވެ. ނުފުދިހުރި އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް އެދިއެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މިވެނި މީހަކު ފަދަ ތަނަވަސް މީހަކުކަމުގައިލެއްވެވުމަށް ނުއެދޭށެވެ! ތިމާގެ ޙާޖަތްތައް ފުއްދަވައިދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމުން ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ވަރަކަށް އެކަންކަން ފުއްދަވައިދެއްވަވާނެތެވެ! 

ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއްގައިވެސް ވީހައި ގިނަ އަޅުކަންކުރުމަށް، ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ދެއްވެވުމަށް، ކުރާއަޅުކަން ޤަބޫލުފުޅުކޮށްދެއްވެވުމަށް އެދެންވާނެއެވެ! އަދި ތިމާ ދިރިއުޅެންކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލެއްވެވުން އެދި ވެސް ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ! 

ވާޤިޢާ ސޫރަތް ނުކިޔަވައި ހަމަ އެއް ރޭވެސް ނުނިދާށެވެ! ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވަނީ އެ ސޫރަތް ކޮންމެ ރެއަކު ކިޔަވާމީހާ ހައިހޫނުކަމުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ވީމާ ޢާއިލާގެ އެންމެންވެސް ކިޔަވާށެވެ! 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
39%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް