އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުރެން ކޫކް އޭޖެންސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ

ސުރެން ކޫކް އޭޖެންސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

އެންގުމެއް

ސުރެން ކޫކް އޭޖެންސީސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 0766/2014)   (C-އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 13 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން: 7986680

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު