އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިދަރިންނަށާ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުހިތުމަކީވެސް ފާފައެކެވެ! ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން އެދޭނަމަ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙްކުރާށެވެ!

އަނބިދަރިންނަށާ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުހިތުމަކީވެސް ފާފައެކެވެ! ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން އެދޭނަމަ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙްކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ގިނަ ބައަކު އަބަދުހެން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އެމީހުންނާއި ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަވަމުން އަންނާތީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކަންބޯދުވެ މާޔޫސްވާނަޖެހެންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. އުފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. 

އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް އެ އަންގަވަނީ ތިބާގެ އަމަލުތަކުގެ މިސްރާބު ސީދާކުރުމަށެވެ. ފާފަތައް ކުރުމާއި ދުރުހެލިވެ ހެޔޮ އަމަލުތައްކުރުން ގިނަކުރުމަށެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އޯގާތެރިވުން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ތިމާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެދަށުގައި ތިބި މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ރަޙިމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑައިގެން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ނުހުރުމަށެވެ. 

ބައެއް މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބޮޑު ފާފައެއް ނުކުރާނަމަ އެހުރެވެނީ ފާފައެއް ނުކޮށް ކަމަށެވެ. އެއީ އެހެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ތިމާގެ އަނބިދަރިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުހިތުމަކީ ވެސް ފާފައެކެވެ! ރަޙިމުގެ ގުޅުން ނުދެމެހެއްޓުމަކީވެސް ފާފައެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކާއިމެދު ބޭއިންޞާފުން ކަމެއް ކުރުމަކީވެސް ފާފައެކެވެ. އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާނުކުރުމަކީވެސް ފާފައެކެވެ. 

ހިތާމައަކީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކުރެވޭ ފާތައްކަމަށް ޤަބޫލުވެސް ނުކުރެވޭ ކަމެވެ. ތިބާކުރާ ހުރިހާ އަމަލުތަކެއް ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވެއެވެ. ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނަމަ މިބުނި މަގުން ވިސްނައިލާށެވެ! އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށްލާށެވެ! ދަތިތައް ފިލައި ގޮސް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް