އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސްތަކުން މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށް މިހައިތަނަށް އަޑުއިވުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ދަރުސް- ހެކިތައް ޤުރްއާނުން!

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސްތަކުން މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށް މިހައިތަނަށް އަޑުއިވުނު އެންމެ ފުރިހަމަ ދަރުސް- ހެކިތައް ޤުރްއާނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ޔޫސުފްގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެންފުޅުގެ ވާހަކަ ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވަވައިފައެވެ. އެހުވަފެންފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގެންނެވި އިރަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅެވެ. ހަނދަކީ މަންމާފުޅެވެ. 11 ތަރިއަކީ އަޚުންނެވެ. 

ވީމާ ޢާއިލާގައި އިރަކީ ބައްޕައެވެ. އެއީ އެންމެ ގަދަވެގެންވާ އައްޔެވެ؟ އިރުގެ އަލިކަން ނެތިހިނގައްޖެނަމަ، އިރު އޮއްސިއްޖެނަމަ އިރުގެ މައްޗަށް ވިލާއެޅިއްޖެނަމަ ދުނިޔެއަށް އަނދިރިކަންވެރިވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ބައްޕަގެ ކިބައިން ޢާއިލާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަލިކަން ނުލިބޭނަމަ އެ ޢާއިލާއަކަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެއެވެ. 

އަދިވެސް ވިސްނާށެވެ! ރިޒްޤް ލިބެނީ ގަސްގަހާގެހި ހެދިގެންނެވެ. ގަސްގަހާގެހި ހެދެން އިރުގެ އަލިކަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ޢާއިލާއަށް ރިޒްޤް ތަނަވަސްވުމުގައި ބައްޕަގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. 

އިރުގެ އަލިކަން ލިބުމުން އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ. ހޫނުގަދަވެއްޖެނަމަ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަންކަމަކީވެސް ބައްޕަގެ ކިބައިން ޢާއިލާއަށް ލިބެންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ޢާއިލާގެ ހަމަޖެހުމާއި ކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ޢާއިލާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެ އުފާވެރިކަން ލިބުންވަނީ ބައްޕަގެ ކިބައިން ލިބެންޖެހޭ ކަންކަން ލިބިނުވަރަކުންނެވެ. 

ދެން އޮތީ ހަނދެވެ. ހަނދުގެ އަލިކަމަށްވުރެ އުފާވެރިކަންލިބޭ އަލިކަމެއް ނުވެއެވެ. އަދިވެސް ވިސްނައިލާށެވެ! އިރުގެ އަލިކަންފައުޅުވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ތަރިިތަކެއް ނުފެންނާނެއެވެ. ތަރިތައް ފިޔަޖަހާތަން ފެންނާނީ ހަނދުގެ އަލިކަން ލިބުމުންނެވެ. މިކަމުން އަންގައިދެނީ މައިމީހާ އާއި ދަރިންނާއި ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމުގެ މަތިވެރިކަމެވެ. 

އަދިވެސް އެންމެ ބޮޑު އެއްކަންތައް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. ގޭގައި މަންމައާއި ބައްޕަގެ ދައުރު އޮޅުވާލައިފިނަމަ ދަރިންނަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އަނދިރިކަން ވެރިވާނެއެވެ. އެކަމުގެ މިސާލަކަށް ވެގެންދަނީ ކޭތަ ހިފުމުންނެވެ. ކޭތަހިފައިފިނަމަ އަނދިރިކަންވެރިވެއެވެ. ބޮޑަށް ހިފާވަރަކަށް އަނދިރިކަން ގަދަވާނެއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވާވަރަކަށް ޢާއިލާއަށް އަނދިރިކަން އިތުރުވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ތަރިތައް ވިދައި ފިޔަޖަހަމުން ދަނިކޮށް ވެސް ކޭތަހިފުމުން ތަރިތައް ގެއްލިގެންދަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ދައްކަވައި ދެއްވަވާފައިވާ މިސާލުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ މިސާލެއް ދެއްކޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ 

ކޭތަ ހިފުމުން އޮތީ ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރުކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރުމެވެ. ގޭގައިވެސް ކޭތަ ހިފައިފިނަމަ ކުރަންވީ ހަމައެކަންތަކެވެ. އަނދިރިކަން ފިލައި އަލިކަން ލިބޭނީ އެއިރުންނެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


43%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
32%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް