އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެކަމަކުން ރައްކާތެރިވެހުރެވިއްޖެނަމަ ޝައިޠޯނާއަށް ތިބާ އާ ކައިރިވެސް ނުވެވޭނެ!

ދެކަމަކުން ރައްކާތެރިވެހުރެވިއްޖެނަމަ ޝައިޠޯނާއަށް ތިބާ އާ ކައިރިވެސް ނުވެވޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ދެކަމަކުން ތިބާއަށް ރައްކައުތެރިވެ ހުރެވިއްޖެނަމަ ޝައިޠޯނާއަށް ތިބާ ޢާއި ކައިރިވެސް ނުވެވޭނެއެވެ.  މީސްތަކުންގެ ހަލާކު ގުޅިފައިވަނީ މި ދެ ކަންތަކާއިއެވެ. އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދަނީވެސް ހަމަ އެ ދެ ކަންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެއީ ޙަސަދަވެރިކަމާއި ދަހިވެތިކަމެވެ. 

ޝައިޠޯނާ ނޫހުގެފާނަށް ދެންނެވިކަމަށްވެއެވެ. "މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަން އަހަރެން ބޭނުންކުރާ ދެކަމަކީ އެމީހުންގެ ހިތުގައި ދަހިވެތިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަން އުފެއްދުމެވެ." 

ބުނެވޭގޮތުން ނޫޙުގެފާނުގެ ނައުކޮޅުގައި އެއީ ކާކުކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ މުސްކުޅިއަކު އިންދައި ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެއީ ކާކުތޯ ނޫހުގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވެވިއެވެ. އެހިނދު އެ މުސްކުޅިޔާ ބުނީ އޭނާއަކީ ޝައިޠޯނާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުމަކީ ނައުކޮޅުގައި ތިބި މީސްތަކުން މަގުފުރެއްދުން ކަމަށެވެ. ޝައިޠޯނާ މިމޭރުމުން ބުނީ ނައުކޮޅުން ފައިބަން ނޫހުގެފާނު ވިދާޅުވުމުންނެވެ. 

މި ރިވާޔަތާއިމެދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިސްނި ނަމަވެސް މިއީ ހަަމަ ކަންތައް އޮތްގޮތެވެ. ޝައިޠޯނާ މިމޭރުމުން ބުނިއިރު އޭތި ހަލާކުވެގެންދިއައީ ހަސަދަވެރިކަމުންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އާދަމްގެފާނަށް ސަޖިދަ ނުކުރީ އޭތީގެ ހިތުގައި އާދަމަގެފާނާއިމެދު އުފެދުނު ހަސަދަވެރިކަންބޮޑުކަމުންނެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު އާދަމްގެފާނަށް އެބޮޑުފާފަކުރެއްވެވި ސުވަރުގެއިން ބިމަށް ފައިބާވަޑައިގަންވަންޖެހިވަޑައިގަތް ފާފަ ކުރެއްވެވުނީ ޝައިޠޯނާ ދިން ވަސްވާސްތަކުން ހިތްޕުޅުގައި އުފެދުނު ދަހިވެތިކަމުންނެވެ. 

ހަސަދަވެރިކަމާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގާތް ނުވުމަށް ރަސޫލް ﷺ އެވަރަށް ބާރުއަޅުއްވަވާފައިއެވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައެވެ. އަލިފާން ދަރު އަންދާފަދައިން އެމީހާކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ހަސަދަވެރިކަން އަނދައިލާކަމަށް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައި އޮތުމުން އެކަމުގެ ހުރި ނުބައިކަމުގެ ބޮޑުކަން އެނގިގެންދެއެވެ.  

ހަމައެއާއިއެކު ދަހިވެތިކަން ބޮޑުވުމަކީ މީހާގެ އެންމެ ބޮޑު ހަލާކެވެ. ދަހިވެތިކަން ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. މީހުން ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންވެސް އެބަ މަރައެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ވައްކަމެއްވެސްކޮށްފާނެއެވެ. ބޮޑުވެގެން ނުކުރެވޭނެ ފާފައެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. 

ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރެވެނީވެސް ހިތުގައި އުފެދޭ ދަހިވެތިކަމުންނެވެ. އަޅުކަންކުރުމާއި ދުރުހެލިވެވެނީވެސް ޝައިޠޯނާގެ ވަސްވާސްތަކަށް ހެއްލެވި ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކަށް ދަހިވެތިވެވުމުންނެވެ. މިހެންގޮސް ކުރެވޭ ކޮންމެ ނުބައި ޢަމަލެއް ވެސް ހަސަދަވެރިކަމާއި ދަހިވެތިކަމާއި ނުގުޅިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ! 

ވީމާ ޙަސަދަވެރިކަމާއި ދަހިވެތިކަމާއި ދުރުހެލިވާށެވެ. އެއިރުން ޝައިޠޯނާއަށް ތިބާ އާއި ކައިރިވެސް ނުވެވޭނެއެވެ. ތިބާ ލައްވައި އެއްވެސް ފާފައެއް ނުކުރުވޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
64%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް