އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިއަ އިންތިޒާރުކުރަނީ އަލިފާނުގެ ރާޅުބާނި އައިސް ވަށައިލާނެ ވަގުތަށް ހެއްޔެވެ؟

ތިއަ އިންތިޒާރުކުރަނީ އަލިފާނުގެ ރާޅުބާނި އައިސް ވަށައިލާނެ ވަގުތަށް ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ޤިޔާމަތް އައިސް ބައްދަލުކޮށްފިކަމުގެ އިންޒާރުތައް މިދަނީ ލިބެމުންނެވެ! ޤަބޫލުނުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އަލިފާނުގެ ރާޅުބާނި އައިސް ވަށައިލުމުންނެވެ. އެއީ އެކަން ހިނގާނެ ގޮތްކަން އޮތީ މާކުރިންސުރެ އެނގޭށެވެ! 

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކަމެއް މެދުވެރިވާންވުމުން މަތިން އަޑެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއް އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ! ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެމައްޗަށް ބުނާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތް އެއީ ޙަޤީޤަތް ކަމުގައި ޤަބޫލުނުކުރި މީހުން ކުރިންވެސް ތިބީ އެގޮތުގައެވެ. ހަނދު އިރުއްވައި ދެއްކެވުމުންވެސް އެމީހުންގެ ކާފިރުކަންވީ އިތުރެވެ.!

"އެއީ އިރާޤް ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ދިރޭ މަހެއް މަރާލަން އުޅުމުން އެ މަސް ވާހަކަތަކެއް ބުނަން ފެށިއެވެ. އެކަން ނުއެނގި އެމީހާ މަހުގައި ތަޅައި މަސައްކަތް ކުރީ މަސް މަރައިލުމަށެވެ. 

އެތަނުގައި ހުރި ހިބްރޫ ބަސް އެނގޭ ޔަހޫދީއަކު ބުންޏެއްވެ. އެމަސް އެބުނާ އެއްޗެއް އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. އެމަސް އެބުނަނީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ދާދި ގާތްވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހާ ކުރި އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ މީހެކެވެ. 

ކަލޭމެން ބީބީސީގެ ލައިބްރަރީ ހާވައި ބަލައި ހޯދާށެވެ. މިވާހަކަތައް ފެންނާނެއެވެ." 

- ވައްހާޖް ތަރިންގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް