އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރުޤްޔާކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއްގަ ހުރިކަން އަމިއްލައަށް ދެނެގަންނާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!

ރުޤްޔާކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއްގަ ހުރިކަން އަމިއްލައަށް ދެނެގަންނާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ރަނގަޅަށް ހޭލައިހުރެ ކަންފަތުގައި ރަނގަޅު އިއަފޯނެއް އަޅުވާށެވެ! އެއަށްފަހު ރުޤްޔާގެ އަޑުއަހާށެވެ! އަޑުއެހުމުން މިބުނާ އެއްވެސްކަމެއް ތިމާއަށްވޭތޯ ބަލާށެވެ! 

1 މީހާ އައްސިވުން، 2 ގިނައިން އާފުރުން، 3 ގައިގަ ރިއްސުން، 4 ހަށިގަނޑު ޚާއްޞަކޮށް މޭކެހުން، 5 ރުޤްޔާ އަޑުއެހިއަ ނުދިނުމަށް މީހަކު ކޮއްޕާހެން ހީވުން، 6 ބާރަށް ރޮވެން ފެށުން. 

މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅަށް ރުޤްޔާކުރަން ދަންނަ މީހެއްގެ އިރުޝާދުހޯދާށެވެ. ރުޤްޔާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާންހުރި ކަންކަން ކުރުމާއި ޝިފާ ދެއްވަވާނީ ﷲ ތަޢާލާކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ. 

ބިރުވެރި ހުވަފެން ގިނައިން ފެންނަނަމަވެސް އެހީތެރިކަން ހޯދާށެވެ! ކުޑަކުދިންގެ މިޒާޖަށް ބަދަލު އައިސް އެކަނި އިނުން ގިނަވުމާއި ނުފެންނަ މީހަކާއި ވާހަކަ ދައްކާހެން ހީވުން، ތުއްތު ކުއްޖަކުނަމަ އާދައާ ޚިލާފަށް ރުއިން ގިނަވުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންކަމެވެ. 

ސިހުރުގެ ޢަލާމާތްތަކަށްވުރެ ގިނަވާނީ އެސްފީނާގެ ޢަލާމާތްތަކެވެ. ވީމާ ސިހުރާއި އެސްފީނާއަށް ރުޤްޔާކުރަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ މީހުންގެ ކިބައިން ނޫނީ އެހީތެރިކަން ނުހޯދާށެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ރުޤްޔާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމީ ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން އަމިއްލައަށް ކުރުމެވެ. އެންމެ ފައިދާބޮޑުވާނީ އަމިއްލައަށްކުރާ މަސައްކަތުގައެވެ. 

ހަމައެފަދައިން ސިހުރާއި އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންކަން އަބަދުވެސް ކުރަމުން ގެންދާށެވެ! އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުފޯރި ނަމަވެސްމެއެވެ. 

- މަސްދަރު: "ސިހުރާ އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް މަގެއް" ާ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް