އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިއުލާން: ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ

އިއުލާން: ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި (ނަންބަރު: 0619/2010-C ) ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (MALDIVES SUPPLY DIESEL .LTD. PVT) އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ މިކުންފުންޏާއި މެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަ ތަ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮތްނަމަ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޮބައިލް: 9770000

10 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442 ހ.

23 ޖެނުއަރީ 2020 މ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު